Trang chủ >> Thông tin HS-SV

Quyết định kỷ luật học sinh - sinh viên

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Số       / QĐ-CĐYT-QLHSSV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập Tự do- Hạnh phúc

   

                       Hà nội, ngày      tháng      năm 2018.

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc kỷ luật sinh viên Lê Thị Tuyết lớp Cao đẳng Điều dưỡng

   10G khóa học 2015-2018

                                          

          HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI                                                          

  Căn cứ Quyết định số 6595/QĐ-UBND ngày 1 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ Thông tư số 17/2007/TT-BLĐTB&XH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng;

  Căn cứ Chương V, Điều 18 mục b Thông tư 17/2017/TT-BLĐTB&XH về hình thức kỷ luật đối với học sinh sinh viên;

  Căn cứ vào Biên họp Hội đồng ngày 20 /6/2018 và ngày 27/ 6/ 2018 của hội đồng khen thưởng kỷ luật về việc kỷ luật sinh viên Lê Thị Tuyết sinh ngày 30/1/1997 hiện đang là sinh viên lớp Cao đẳng Điều dưỡng 10G khóa học 2015-2018; 

  Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý học sinh sinh viên,                                                          

  QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường, hạ 01 bậc hạnh kiểm đối với sinh viên Lê Thị Tuyết lớp Cao đẳng Điều dưỡng 10G khóa học 2015-2018.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Thời gian chấm dứt hiệu lực của Quyết định kỷ luật là 06 tháng từ ngày ký quyết định kỷ luật.

  Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng: Quản lý học sinh-sinh viên, Đào tạo, Thanh tra- Pháp chế, Khảo thí và kiểm định chất lượng, Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, Trưởng các khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm, sinh viên Lê Thị Tuyết lớp Cao đẳng Điều dưỡng 10G chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                  

  Nơi nhận:

  - Như điều 4;

  - Lưu VT; QLHSSV (2 bản).

  HIỆU TRƯỞNG

   

  (Đã ký)

   

   

  Tạ Văn Bình

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

  Số       / QĐ-CĐYT-QLHSSV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập Tự do- Hạnh phúc

   

                       Hà nội, ngày      tháng      năm 2018.

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc kỷ luật sinh viên Nguyễn Thị Thủy lớp Cao đẳng Điều dưỡng

   12A 39 khóa học 2017-2020

                                          

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI                                                          

  Căn cứ Quyết định số 6595/QĐ-UBND ngày 1 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ Thông tư số 17/2007/TT-BLĐTB&XH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng;

  Căn cứ Chương V, Điều 18 mục b Thông tư 17/2017/TT-BLĐTB&XH về hình thức kỷ luật đối với học sinh sinh viên.

  Căn cứ vào Biên bản cuộc họp ngày 20 tháng 6 năm 2018 của hội đồng khen thưởng kỷ luật về việc kỷ luật sinh viên Nguyễn Thị Thủy sinh ngày 05/9/1999 hiện đang là sinh viên lớp Cao đẳng Điều dưỡng 12A39 khóa học 2017-2020; 

  Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý học sinh sinh viên                                                          

  QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường đối với sinh viên Nguyễn Thị Thủy lớp Cao đẳng Điều dưỡng 12A39 khóa học 2017-2020.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Thời gian chấm dứt hiệu lực của Quyết định kỷ luật là 06 tháng từ ngày ký quyết định kỷ luật.

  Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng; Quản lý học sinh-sinh viên, Đào tạo, Thanh tra- Pháp chế, Khảo thí và kiểm định chất lượng, Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, Trưởng các khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm, sinh viên Nguyễn Thị Thủy lớp Cao đẳng Điều dưỡng 12A39 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                  

  Nơi nhận:

  - Như điều 4;

  - Lưu VT; QLHSSV (2 bản).

  HIỆU TRƯỞNG

   

  (Đã ký) 

   

   

  Tạ Văn Bình

   

    • Các tin khác