Trang chủ >> Thông tin HS-SV

Quyết định Ban hành quy chế và tổ chức hoạt động Quỹ hỗ trợ học sinh-sinh viên ghèo vượt khó trường Cao đẳng y tế Hà Nội năm học 2016-2017

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Số:       QĐ/-CĐYT-QLHSSV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày   tháng     năm 2016.

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động Quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo vượt khó trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm học 2016-2017

   

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Căn cứ Quyết định số 6595/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

              Căn cứ vào tình hình thực tế, nguyện vọng của học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

              Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý học sinh sinh viên,

  QUYẾT ĐỊNH:

              Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo vượt khó Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm học 2016-2017.

              Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

              Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Quản lý học sinh sinh viên, Đào tạo, Thanh tra- Pháp chế, Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Tài chính kế toán, Bí thư đoàn thanh niên và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  Nơi nhận:

  -Như Điều 3;

  -Lưu VT; P.QLHSSV.

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Tạ Văn Bình

 • Các tin khác