Trang chủ >> Thông tin HS-SV

Quyết định ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động Quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo vượt khó trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm học 2016-2017

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Số: 673 /QĐ-CĐYT-QLHSSV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Hà Nội, ngày18  tháng 10 năm 2016.

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động Quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo vượt khó trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm học 2016-2017

   

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Căn cứ Quyết định số 6595/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

              Căn cứ vào tình hình thực tế, nguyện vọng của học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

              Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý học sinh sinh viên,

  QUYẾT ĐỊNH:

              Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo vượt khó Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm học 2016-2017.

              Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

              Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Quản lý học sinh sinh viên, Đào tạo, Thanh tra- Pháp chế, Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Tài chính kế toán, Bí thư đoàn thanh niên và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  Nơi nhận:

  -Như Điều 3;

  -Lưu VT; P.QLHSSV.

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

  Đã ký

   

   

  Tạ Văn Bình

   

   

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Số:       /QĐ-CĐYT-QLHSSV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Hà Nội, ngày   tháng     năm 2016.

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban quản lý Quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo vượt khó

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm học 2016-2017

   
     
   

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Căn cứ Quyết định số 6595/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ vào tình hình thực tế, nguyện vọng của học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý học sinh sinh viên,

  QUYẾT ĐỊNH:

              Điều 1. Thành lập Ban quản lý Quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo vượt khó Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm học 2016-2017 gồm có các Ông (Bà) có tên sau:

  1. Ông Tạ Văn Bình                

  - Hiệu trưởng                   

  - Trưởng ban

  2. Ông Phạm Văn Tân

  - Phó Hiệu trưởng

  -  Phó trưởng ban

  3. Ông Đinh Quốc Khánh

  - Trưởng P. QLHSSV

  - Uỷ viên thường trực

  4. Bà Lưu Thị Bích Ngọc

  - Trưởng phòng TCKT

  - Uỷ viên

  5. Bà Đỗ Thị An Châu

  - Bí thư Đoàn thanh niên

  - Uỷ viên

  6. Ông Bùi Huy Tùng

  - Đại diện khối GVCN

  - Uỷ viên

  7. Bà Nguyễn Thúy Hằng

  - Sinh viên lớp Cao đẳng Điều dưỡng 10K (Đại diện học sinh, sinh viên)

  - Uỷ viên

              Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

              Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Quản lý học sinh sinh viên, Đào tạo, Tài chính kế toán, Bí thư đoàn thanh niên, đại diện giáo viên chủ nhiệm, học sinh sinh viên và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  -Như Điều 3;

  -Lưu VT; P.QLHSSV.

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Tạ Văn Bình


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo vượt khó Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  (Ban hành theo Quyết định số 673  ngày 18  tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội)

   

  Chương I

  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Tên gọi

              Quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo vượt khó Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Điều 2. Mục đích

            Quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo vượt khó Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội là quỹ từ thiện hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ cho học sinh sinh viên của trường đang học tập có hoàn cảnh khó khăn.

  Điều 3.  Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động

  1. Nguyên tắc

            - Không vì lợi nhuận;

       - Tự nguyện, tự tạo nguồn kinh phí hoạt động và tự chịu trách nhiệm tuân thủ theo quy tắc của Quỹ;

       - Công khai, minh bạch về thu, chi tài chính của Quỹ;

       - Không tự ý phân chia tài sản Quỹ trong quá trình hoạt động.

  2. Phạm vi hoạt động: Trong Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

    Điều 4. Nhiệm vụ

            Sử dụng nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng phù hợp với mục đích và quy chế này.

            Tiếp nhận và quản lý tài sản tài trợ theo ủy quyền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với mục đích của quy chế này.

            Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường tài trợ bằng các hình thức khác để tạo nguồn vốn của quỹ.

  Chương II

  TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

  Điều 5. Cơ cấu tổ chức gồm:

  1.     Ban quản lý gồm có 07 thành viên:

            - Hiệu trưởng là Trưởng ban quản lý quỹ;

              - Hiệu phó là Phó trưởng Ban;

              - Trưởng phòng Quản lý học sinh sinh viên: Ủy viên thường trực;

              - Các Ủy viên khác gồm: Trưởng phòng Tài chính kế toán, Bí thư đoàn thanh niên, đại diện giáo viên chủ nhiệm và học sinh, sinh viên.

  Điều 6. Ban quản lý quỹ

  2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

              Xét đề nghị của các giáo viên chủ nhiệm hoặc cố vấn học tập, đơn trình bày của học sinh sinh viên gửi về và thực hiện nhiệm vụ thu-chi Quỹ theo đúng mục đích.

  3. Nguyên tắc hoạt động của Ban quản lý quỹ:

  Trên nguyên tắc đồng thuận

  4. Nhiệm vụ của Trưởng ban quản lý quỹ:

  Điều hành, quản lý giải quyết kịp thời cho học sinh sinh viên đủ điều kiện được nhận hỗ trợ.

            Trường hợp vắng mặt thì Trưởng ban quản lý quỹ ủy quyền bằng văn bản cho Phó trưởng ban quản lý quỹ thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban quỹ.

  5.     Nhiệm vụ của Phó trưởng ban quản lý quỹ:

  Có nhiệm vụ giúp Trưởng ban điều hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Ban quản lý quỹ và thực hiện nhiệm vụ theo sự ủy quyền của Trưởng ban quản lý quỹ.

  Điều 7. Ban kiểm soát quỹ:

              Có nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên, định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

  Điều 8. Phụ trách kế toán của quỹ:

              Trưởng phòng Tài chính kế toán có trách nhiệm quản lý quỹ, tuân thủ mục đích và quy chế hoạt động của Quỹ.

  Thủ quỹ của Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó chính là thủ quỹ của nhà trường có trách nhiệm quản lý, bảo quản quỹ tiền mặt và tài sản tương đương theo quy định.

  Điều 9. Quản lý và sử dụng quỹ:

              Số tiền của Quỹ được gửi tiết kiệm tại Ngân hàng, do Phó trưởng ban đứng tên sổ tiết kiệm và chuyển sổ về cho thủ quỹ giữ, bảo quản.

  Quỹ chỉ để tiền mặt khoảng 10.000.000đ (mười triệu đồng) do thủ quỹ giữ và bảo quản.

  Điều 10. Quy trình thực hiện hỗ trợ

              Cá nhân học sinh sinh viên thuộc diện đề xuất xin hỗ trợ phải đủ các điều kiện như: Đơn trình bày về hoàn cảnh gia đình; có xác nhận của địa phương về điều kiện hoàn cảnh hiện tại, giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập và tập thể lớp đề nghị gửi về thường trực Ban quản lý quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên (Trưởng phòng Quản lý học sinh sinh viên).

              Thường trực Ban quản lý quỹ tiếp nhận và đề xuất họp Ban quản lý quỹ để thông qua và thống nhất mức hỗ trợ tùy khả năng tài chính hiện hành của Quỹ;

  Sau khi Ban quản lý quỹ thông qua bằng Biên bản và được Trưởng ban quản lý quỹ phê duyệt, Phụ trách kế toán tiến hành thủ tục trình Trưởng ban quản lý Quỹ chi theo quy định.

  Chương III

  VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ, ĐỐI TƯỢNG

  VÀ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ

   

  Điều 11. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ

              Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong và ngoài trường, các tập thể, cá nhân, tập thể các lớp học sinh sinh viên thực hiện mục đích hoạt động theo quy định của Quy chế Quỹ.

              Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài trường cho Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy chế, đồng thời công khai thông tin để các nhà tài trợ và toàn thể học sinh sinh viên được biết.

              Hình thức công khai bao gồm: Công khai trên bảng tin và website của trường ngay sau khi nhận được tài trợ và dịp tổng kết năm học vào ngày thành lập Quỹ.

  Điều 12. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận ủng hộ

              Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền ủng hộ của cá nhận, tập thể các lớp học sinh sinh viên phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối thiểu để buộc cá nhân, tập thể thực hiện.

              Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sự dụng tiền từ cá nhân, tập thể các lớp học sinh sinh viên đóng góp cho Quỹ phải công khai, minh bạch và chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định.

  Điều 13. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ

              Là học sinh sinh viên đang học tập tại trường có hoàn cảnh khó khăn và vượt khó được Ban quản lý xem xét thông qua.

  Chương IV

  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 14. Sửa đổi, bổ sung

              Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn hoặc cần phải điều chỉnh thì các đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời thông tin về Ban quản lý quỹ để xem xét và điều chỉnh cho phù hợp.

  Điều 15. Hiệu lực thi hành

  Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo vượt khó trường Cao đẳng Y tế Hà Nội gồm có 4 chương 15 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

   

   

 • Các tin khác