Trang chủ >> Thông tin HS-SV

Thông báo tăng cường công tác tuyên truyền ATGT trong dịp tết 2016

 •           TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

                      PHÒNG QUẢN LÝ HSSV

   

  CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   
   
   


                Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2016.

   

  THÔNG BÁO

  Về việc tăng cường công tác tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới đường bộ, đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết Bính Thân và lễ hội xuân 2016 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

   
   
   


  Kính gửi: -  Cán bộ phụ trách khối học sinh sinh viên

      - Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm

            

            Thực hiện kế hoạch số   /KH-CĐYT-ĐT ngày  tháng 1 năm 2016 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội về việc tổ chức thực về việc tăng cường công tác tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới đường bộ, đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết Bính thân và lễ hội xuân 2016 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Phòng Quản lý học sinh sinh viên thông báo nội dung thực hiện như sau:

  I. Nội dung:

            Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp triển khai tổ chức họp lớp phổ biến nội dung tuyên truyền giáo dục cho học sinh sinh viên chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới đường bộ, đảm bảo về tính mạng con người khi tham gia giao thông.

  II. Đối tượng;

  Đối tượng: Toàn thể  học sinh, sinh viên đang học tập tại trường.

     III. Thời gian, địa điểm

              Thời gian phát động: Từ 31/12/2015 đến 31/12016

              Thời gian nộp biên bản họp lớp: Ngày 31/1/2012016 

              Địa điểm: Phòng Quản lý học sinh sinh viên.

              Tài liệu phổ biến: Đề nghị các đồng chí tải từ Website của nhà Trường

            Trên đây là nội dung thông báo tăng cường công tác tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới đường bộ, đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết Bính Thân và lễ hội xuân 2016 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Yêu cầu các đồng chí cán bộ phụ trách khối học sinh sinh viên, giáo viên chủ nhiệm các lớp thực hiện đúng thời gian quy định.

    TL. TRƯỞNG PHÒNG

                                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                     Dương Thị Thu Liễu

   

           

   

   

 • Các tin khác