Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Quyết định về việc ban hành Quy định về đào tạo trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI


   Số:          /QĐ - CĐYTHN

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


  Hà Nội, ngày       tháng        năm 2020

                                    

   Tải file QĐ và Kế hoạch đính kèm


  QUYẾT ĐỊNH

  V/v ban hành Quy định về đào tạo trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

  HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Căn cứ Quyết định số 6595/QĐ-UBND ngày 1/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc qui định lại chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Thực hiện công văn số 214/TCGDNN-ĐTCQ ngày 7/2/2020 và số 345/TCGDNN-ĐTCQ ngày 21/2/2020 của Tổng cục GDNN về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch COVID-19

  Căn cứ công văn số 587/TCGDNN-ĐTCQ ngày 17/3/2020 về việc hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19,

  Căn cứ Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn;

  Căn cứ  Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích luỹ mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp,

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo trường Cao đẳng Y tế Hà Nội,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành Quy định về đào tạo trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm học 2019-2020;

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định học trở lại;

  Điều 3. Các ông (bà) trưởng Phòng Đào tạo, Tổ chức hành chính, Khảo thí – kiểm định chất lượng, Thanh tra pháp chế, trưởng các khoa và các bộ môn trong trường Cao đẳng Y tế Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

   

  Nơi nhận

  - BGH, Các phòng ban, khoa: Để thực hiện;

  - Lưu: VT, ĐT.

   

  HIỆU TRƯỞNG

   

  (Đã ký)

   

  Tạ Văn Bình

 • Các tin khác