Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Quy chế đào tạo chính qui trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy mô-đun / tín chỉ

 •   

  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI


  Số:          /QĐ-CĐYT-ĐT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  Hà Nội ngày    tháng    năm 201

   

  Tải file đính kèm:

  QUYẾT ĐỊNH

  v.v ban hành Quy chế đào tạo chính quy trình độ trung cấp và cao đẳng theo phương thức tích luỹ mô-đun hoặc tín chỉ

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

            Căn cứ:

            Quyết định số 6595/QĐ - UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc qui định chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

            Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích luỹ mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Phê duyệt và ban hành Quy chế đào tạo chính quy trình độ trung cấp và cao đẳng theo phương thức tích luỹ mô-đun hoặc tín chỉ (có quy chế chi tiết kèm theo);

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

  Điều 3. Cán bộ các phòng ban, khoa, bộ môn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận

  - BGH: để báo cáo;

  - Như điều 3: để thực hiện;

  - Lưu VT, ĐT.

   

                                                                                                                  Tạ Văn Bình


 • Các tin khác