Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch Thi và xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá trước thi lại

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

     
   

  Số :       /KH-CĐYT-ĐT

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

     
   

              Hà Nội, ngày   tháng   năm 2016


  KẾ HOẠCH

  Thi và xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá trước thi lại

   
  Tải kế hoạch

  Căn cứ đơn được duyệt của 04 sinh viên cao đẳng điều dưỡng khoá 8, Hộ sinh 3, Dược sỹ 3 xin thi lại tốt nghiệp môn thi Các học phần khoa học Mác Lê nin – Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp ngày 18 tháng 12 cho sinh viên các ngành trên theo kế hoạch cụ thể như sau:

   I. THỜI GIAN VÀ SỐ LƯỢNG HỌC SINH DỰ THI

  - Thời gian thi: Từ  18/12

  - Số lượng sinh viên dự thi:

  STT

  Ngành, khoá

  Số lượng

  1

  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 8

  01

  2

  Cao đẳng Hộ sinh khóa 3

  02

  3

  Cao đẳng Dược khóa 3

  01

   

  Tổng số

  04

   

  II. PHƯƠNG THỨC THI

  - Thi môn Các học phần Khoa  học Mác Lê nin – Tư tưởng Hồ Chí Minh vào chiều 18/12/2016, thời gian thi là 150 phút;

  - Số phòng thi: 01 phòng (phòng số 07 cùng lớp LTVHVLXN khoá 2);

  - Địa điểm thi: Số 35 Đoàn Thị Điểm Đống Đa Hà Nội ;

  - Đề thi :  gồm 01 đề chính thức và 5 đề dự bị cho mỗi môn thi. Cấu trúc đề thi Các học phần Khoa  học Mác Lê nin – Tư tưởng Hồ Chí Minh : thi viết tự luận, có liên hệ nghề nghiệp.

  III. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

  1. Phổ biến kế hoạch thi tốt nghiệp cho sinh viên:

  - Từ 30/11/2016, thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp cho các lớp, giáo viên chủ nhiệm và trên website của trường.

  2. Thành lập Hội đồng thi và các ban giúp việc cho hội đồng:

  Hội đồng, Ban coi thi, Ban phách, Ban Hậu cần theo Hội đồng, Ban coi thi, Ban phách, Ban Hậu cần của Hội đồng thi tốt nghiệp liên thông vừa làm vừa học.

  3. Thành lập Ban thanh tra thi và xét công nhận tốt nghiệp:

  Ban Thanh tra thi theo Ban Thanh tra kỳ thi tốt nghiệp liên thông vừa làm vừa học.

  4. Họp Hội đồng thi để xét điều kiện dự thi cho sinh viên: 14h00 ngày 28/11/2016.

  5. Kiểm tra cơ cở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp:  

  - Ban Hậu cần kiểm tra cơ cở vật chất, cơ sở thi thực hành (bao gồm cả bệnh viện) phục vụ kỳ thi tốt nghiệp từ  ngày 12/12/2016 đến ngày 14/12/2016 và báo cáo bằng văn bản cho chủ tịch hội đồng thi trước 16h ngày 16/12/2016.

  6. Ra đề thi tốt nghiệp

  - Ban đề thi làm việc từ 08h30 ngày 17/12/2016

  - Ra đề thi theo quy định của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

  7. Tổ chức thi

  7.1. Khai mạc Hội đồng thi: 13h ngày 18/12/2016

   Thành phần gồm: Hội đồng thi, Ban thư ký, Ban coi thi, Ban thanh tra.

  Nội dung:

  - Phổ biến quy chế thi, thực hiện các bước của quy trình tổ chức thi.

  - Trợ lý bàn thi thực hành nhận tài liệu, vật tư phục vụ thi.

  7.2. Kế hoạch thi như sau:

  - Hiệu lệnh thi

  Chiều 18/12:

  Nội dung công việc

  13h00

  Hội đồng thi, Ban thư ký, Ban coi thi, Ban thanh tra có mặt tại địa điểm thi

  13h30

  Sinh viên có mặt tại địa điểm thi

  13h35

  CBCT bốc thăm phòng thi

  13h40

  Gọi sinh viên vào phòng thi, phổ biến nội qui

  13h50

  Nhận đề thi

  13h55

  Phát đề thi

  14h00

  Sinh viên bắt đầu làm bài

  16h30

  Thu bài thi

   

  - Làm phách: Ban phách làm phách từ 08h ngày 19/12/2016.

  8. Chấm thi

  Từ 8h ngày 20/12/2016

  9. Phân công cán bộ coi thi - chấm thi:                                                             

  - Có danh sách cán bộ coi thi và chấm thi kèm theo Quyết định.

  10. Phục vụ thi tốt nghiệp:

  - Photo đề thi: Tổ in ấn

  - Phục vụ: Ban Hậu cần, P. Quản trị đời sống, Y tế, Tài chính – Kế toán, Giáo tài, Văn thư.

  11. Tổng hợp kết quả thi và chấm phúc khảo:

  - Ghép phách bài thi: 8h ngày 21/12/2016;

  - Tổng hợp kết quả thi lý thuyết vào ngày 22/12/2016

  - Thông báo kết quả thi từ 23/12/2016, nhận đơn phúc khảo: Từ 23/12 – 27/12/2016

  - Thành lập Hội đồng chấm phúc khảo: 27/12/2016

  - Chuẩn bị kết quả thi trình chủ tịch Hội đồng ký duyệt vào ngày 29/12/2016

  12. Tổng kết bế mạc Hội đồng thi:

  - Bế mạc Hội đồng thi: hồi 16 giờ ngày 03/01/2017 tại phòng họp II trường Cao đẳng y tế Hà Nội.

  13. Tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp:

  - Chuẩn bị cơ sở vật chất và gửi giấy mời đại biểu từ 15/01/2017

  - Sinh viên tập dượt chuẩn bị: 14giờ ngày 08/02/2017

  - Dự kiến lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên vào lúc 8h00 ngày 09/02/2017./.

   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI                              

  Nơi nhận:                                                                                            


   
  - Vụ Giáo dục Đại học – Bộ GD&ĐT

  - Vụ Khoa học Đào tạo – Bộ Y tế

  - Sở GD & ĐT Hà Nội

  -

  Tạ Văn Bình

  HIỆU TRƯỞNG

   
  Ban Giám Hiệu: Để chỉ đạo

  - Bộ môn MÁc Lên nin – GDTC- GDQP

  và các phòng ban: Để thực hiện

  - Lưu: ĐT (03 bản), VT.

 • Các tin khác