Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch ôn thi Học sinh giỏi cấp trường và cấp Thành phố năm học 2013-2014

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
  PHÒNG ĐÀO TẠO
   
  Số         /CĐYT-ĐT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   

  Hà Nội, ngày    tháng     năm 2013

   
   

  KẾ HOẠCH ÔN THI HỌC SINH GIỎI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014

   

  Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

  Thực hiện công văn số 9194/SGD&ĐT–GDCN, ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Sở GD - ĐT Hà Nội hướng dẫn tổ chức thi học sinh giỏi trung cấp chuyên nghiệp các trường năm học 2013 – 2014 và thi Học sinh giỏi Thành phố Hà Nội;

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tổ chức ôn tập cho học sinh thi Học sinh giỏi cấp trường và cấp Thành phố theo kế hoạch như sau:

  I. MỤC ĐÍCH:

  - Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực hành để học sinh dự thi đạt kết quả tốt 

  II- YÊU CẦU

  - Các Bộ môn có học sinh thi Học sinh giỏi cấp trường và cấp Thành phố phân công giảng viên ôn tập cho học sinh theo đề cương của nhà trường và Thành phố gửi trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

  - Phòng Quản lý học sinh – sinh viên và Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, động viên các học sinh có tên trong danh dách thi Học sinh giỏi cấp trường và cấp Thành phố năm học 2013 - 2014 tham gia ôn tập và dự thi đầy đủ.

  III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

  1. Hình thức thi:

  - Môn chính trị: thi viết tự luận, thời gian 120 phút;

  - Môn Tiếng Anh:  thi trắc nghiệm 60 phút và thi thực hành nghe, nói

  - Tin học: thi trắc nghiệm 45 phút; thực hành trên máy tính 120 phút

  - Các chuyên ngành : Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh thi theo hình thức OSPE, mỗi ngành bố trí 5 trạm lý thuyết và 5 trạm thực hành

  2. Thời gian ôn tập : Từ 18/11/2013 – 6/12/2013

  3. Số buổi ôn tập:
  - Môn tiếng Anh         : 2 buổi x 4 tiết = 8 tiết;
  - Môn Chính trị           : 2 buổi x 4 tiết = 8 tiết;

  - Tin học                      : 2 buổi x 4 tiết = 8 tiết;

   - Điều dưỡng            : 6 buổi x 4 tiết = 24 tiết;

   - Dược                        : 6 buổi x 4 tiết = 24 tiết;

   - Hộ sinh                     : 6 buổi x 4 tiết = 24 tiết;

  Chuẩn bị dụng phục vụ ôn tập kỹ năng thực hành: 6 buổi x 1 người.

  4. Thời gian thi:

  + Các môn Tiếng Anh; Chính trị; Tin học: Từ 7h00 – 11h00 ngày 14/12/2013;

  + Các ngành Điều dưỡng; Hộ sinh; Dược: Từ 13h00 – 17h00 ngày 14/12/2013.

  Căn cứ vào kết quả thi HSG cấp trường để lựa chọn học sinh dự thi HSG Thành phố, số lượng như sau: Môn chính trị: 05 học sinh; môn tiếng Anh: 05 học sinh; môn Tin học 05 học sinh; ngành Điều dưỡng: 05 học sinh; ngành Hộ sinh: 10 học sinh; ngành Dược: 05 học sinh

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  - Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch, phổ biến kế hoạch, chủ trì việc tổ chức thực hiện kế hoạch ôn tập cho học sinh và báo cáo kết quả.

  - Phòng Tài chính – Kế toán chuẩn bị kinh phí phục vụ ôn tập;

  - Phòng Giáo tài: chuẩn bị cơ sở vật chất và phòng học;

  - Tổ In ấn: phô tô tài liệu phục vụ cho học sinh ôn tập.

  - Bộ môn có học sinh thi Học sinh giỏi cấp trường và cấp Thành phố năm học 2013 - 2014 chủ động xây dựng lịch ôn tập cụ thể để thông báo cho các phòng chức năng và học sinh./.

                                                                         

   
  Nơi nhận:

  - BGH : Để chỉ đạo thực hiện

  - P. Quản lý học sinh – sinh viên

  - P. Tài chính – Kế toán

  - Tổ Ngoại ngữ - tin học; Chính trị

  - BM: Điều dưỡng Cơ bản; Đ.D Nội; Đ.D Ngoại, Đ.D Nhi

  Đ.D Phụ Sản; Dược

  - Tổ In ấn

  - Lưu ĐT; VT

  HIỆU TRƯỞNG
   
   
   
   
   
   
  Tạ Văn Bình


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
  PHÒNG ĐÀO TẠO
   
  Số         /CĐYT-ĐT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   

  Hà Nội, ngày    tháng     năm 2013

   
   
  THÔNG BÁO

  V/v Công tác chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp trung cấp chuyên nghiệp

  năm học 2013-2014
   

  Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

  Thực hiện công văn số 9194/SGD&ĐT–GDCN, ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Sở GD - ĐT Hà Nội hướng dẫn tổ chức thi học sinh giỏi trung cấp chuyên nghiệp các trường năm học 2013 – 2014 và thi Học sinh giỏi Thành phố Hà Nội;

  Theo quyết định số      /KH-CĐYT- ĐT về Kế hoạch thi Học sinh giỏi cấp năm học 2013-2014 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, ngày    tháng    năm 2013. 

  Theo quyết định số         /KH-CĐYT-ĐT về Kế hoạch ôn thi học sinh giỏi năm học 2013-2014 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, ngày     tháng    năm 2013.

   
  Phòng Đào tạo thông báo:
   

  1. Giáo viên chủ nhiệm các lớp Điều dưỡng trung học 44, 45, Hộ sinh trung học 32, 33, dược sỹ trung học 11, 12, Phục hình răng 5, 6 chịu trách nhiệm phổ biến điều kiện dự thi, kế hoạch thi học sinh giỏi cho các lớp và tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi. Danh sách học sinh đăng ký thi học sinh giỏi gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 08/11/2013.

   

   2. Phòng TT-KT-KĐCL xây dựng tiêu chuẩn về số lượng và hình thức ngân hàng đề thi học sinh giỏi cho các bộ môn có học sinh tham gia thi trước ngày 21/10/2013.

   

  3. Các bộ môn Điều dưỡng Nội, Điều dưỡng Sản, Điều dưỡng Ngoại, Điều dưỡng Nhi, Điều dưỡng cơ bản, Dược, Ngoại ngữ - tin học, Chính trị nộp nội dung ôn tập và phôi đề thi học sinh giỏi về Phòng TT-KT-KĐCL (theo hướng dẫn của phòng TT-KT-KĐCL) hạn cuối cùng ngày 15/11/2013.

   
  Nơi nhận:

  - BGH : Để chỉ đạo thực hiện

  - P. Quản lý học sinh – sinh viên

  - Tổ Ngoại ngữ - tin học; Chính trị

  - BM: Điều dưỡng Cơ bản; Đ.D Nội; Đ.D Ngoại, Đ.D Nhi

  Đ.D Phụ Sản; Dược

  - Lưu ĐT; VT

  PHÒNG ĐÀO TẠO
   
   
   
   
   
   
  ThS. Tạ Thị Thanh Phương
   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
  PHÒNG ĐÀO TẠO
   
  Số         /CĐYT-ĐT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   

  Hà Nội, ngày    tháng     năm 2013

   
   

  KẾ HOẠCH ÔN THI HỌC SINH GIỎI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2013 - 2014

   

  Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

  Thực hiện công văn số 9194/SGD&ĐT–GDCN, ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Sở GD - ĐT Hà Nội hướng dẫn tổ chức thi học sinh giỏi trung cấp chuyên nghiệp các trường năm học 2013 – 2014 và thi Học sinh giỏi Thành phố Hà Nội;

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tổ chức ôn tập cho học sinh thi Học sinh giỏi Thành phố theo kế hoạch như sau:

  I. MỤC ĐÍCH:

  - Bồi dưỡng kiến thức và thực hành để học sinh dự thi đạt kết quả tốt 

  II- YÊU CẦU

  - Các Bộ môn cô học sinh thi Học sinh giỏi Thành phố phân công giảng viên ôn tập cho học sinh theo đề cương của Thành phố gửi trên Website của Sở Giỏo dục và Đào tạo Hà Nội.

  - Phòng Quản lý học sinh – sinh viên và Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, động viên các học sinh có tên trong danh sách thi Học sinh giỏi Thành phố năm học 2013 – 2014 tham gia ôn tập và dự thi đầy đủ.

  III. KẾ HOẠCH ễN TẬP:

  1. Các môn và số lượng học sinh thi học sinh giỏi Thành phố năm học 2013 - 2014:

  1.1. Các môn dự thi:  
  - Chính trị
   - Tiếng Anh
   - Điều dưỡng
   - Dược
   - Hộ sinh

  1.2. Số lượng học sinh:

  Môn chính trị: 05; môn tiếng Anh: 05; ngành Điều dưỡng: 10; ngành Hộ sinh: 10; ngành Dược: 10

  2. Thời gian tổ chức : Thành phố dự kiến bắt đầu từ 12/3/2014 đến 20/3/2014.

  3. Một số quy định về tổ chức Hội thi Học sinh giỏi Thành phố:     

  3.1. Hình thức thi:
  - Môn chính trị: thi viết tự luận, thời gian 120 phút;

  - Môn Tiếng Anh: thi viết lý thuyết 120 phút và thi thực hành;

  - Các chuyên ngành : Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh thi theo hình thức OSPE, mỗi ngành bố trí 5 trạm lý thuyết và 5 trạm thực hành

  3.2. Tổ chức thực hiện:

  - Phũng Đào tạo xây dựng kế hoạch, phổ biến kế hoạch, chủ trì việc tổ chức thực hiện kế hoạch ôn tập cho học sinh và báo cáo kết quả.

  - Phòng Tài chính – Kế toán chuẩn bị kinh phí phục vụ ôn tập;

  - Phòng Giáo tài: chuẩn bị cơ sở vật chất và phòng học;
  - Tổ In ấn: phô tô tài liệu phục vụ cho học sinh ôn tập.
  4. Thời gian ôn tập và số tiết ụn tập:
  4.1. Thời gian: Từ 03/2 – 07/3/2014
  4.2. Số tiết ụn tập:

  - Môn tiếng Anh    : 4 buổi x 3 tiết = 12 tiết

  - Môn Chính trị    : 4 buổi x 3 tiết = 12 tiết

  - Tin học                : 4 buổi x 3 tiết = 12 tiết.

  - Các ngành Điều dưỡng; Hộ sinh; Dược: Tổng số 64 tiết/ ngành
  + Ôn tập: 7 buổi x 4 tiết x 2 giáo viên = 56 tiết;
  + Thi thử: 2 tiết x 4 giáo viên = 8 tiết

  + Chuẩn bị dụng cụ phục vụ ôn tập và thi thử: 8 buổi x 1 người

  Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, các Bộ môn cử học sinh thi Học sinh giỏi Thành phố năm học 2013 - 2014 chủ động xây dựng lịch ôn tập cụ thể để thông báo cho các phòng chức năng và học sinh./.

                                                                         
   
   
  Nơi nhận:

  - BGH : Để chỉ đạo thực hiện

  - P. Quản lý học sinh – sinh viên

  - P. Tài chính – Kế toán

  - Tổ Ngoại ngữ - tin học; Chính trị

  - BM: Điều dưỡng Cơ bản; Đ.D Nội; Đ.D Ngoại, Đ.D Nhi

  Đ.D Phụ Sản; Dược

  - Tổ In ấn

  - Lưu ĐT; VT

  HIỆU TRƯỞNG
   
   
   
   
   
   
  Tạ Văn Bình
   

   
  Tải file đính kèm
 • Các tin khác