Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp Điều dưỡng khóa 43 - Hộ sinh 31 - Dược sỹ 10 - Phục hình rănng 4

 • UBNDTHÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

                             Số:    228    /KH-CĐYT-ĐT


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do- Hanh phúc

                           Hà Nội, ngày  03    tháng 6  năm 2013

  Kế hoạch thi Tốt nghiệp

  Trung cấp Điều dưỡng khóa 43, Trung cấp Hộ sinh khóa 31,

  Trung cấp Dược khóa 10, Trung cấp Kỹ thuật phục hình răng khóa 4

           Căn cứ vào kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp Điều dưỡng khóa 43, Trung cấp Hộ sinh khóa 31, Trung cấp Dược khóa 10 và Trung cấp kỹ thuật phục hình răng khóa 4, Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp vào ngày 17 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2013  cho sinh viên các lớp trên theo kế hoạch cụ thể  như sau:


  I. Thời gian và số lượng học sinh dự thi :

  - Thời gian thi: Từ  17/8 – 21/8/2013

  - Số lượng học sinh dự thi :

  - Trung cấp Điều dưỡng  khóa 43  :        450                                     
  - Trung cấp Hộ sinh khóa 30 :                   96                                               

  - Trung cấp Dược khúa  10 :                     90                                                
  - Trung cấp Kỹ thuật PHR khóa 4 :            40                                          

  - Học sinh khóa trước thi lần 1 và thi lại:     0                                  

  II- phương thức thi

  1- Thi viết Lý thuyết chuyên môn và môn chính trị:    

  - Thi môn Chính trị vào sáng  17/8/2013; thời gian thi là 150 phút

  - Thi môn Lý thuyết chuyên môn vào chiều 17/8/2013; thời gian thi là 150 phút.

  - Số phòng thi: 16 phòng (Đ.D 43: 11 p; HS 31: 2P; DS 10: 2P; PHR 4: 1P)

  -  Địa điểm thi:

  Điểm 1- Số 35 Đoàn Thị Điểm- Đống Đa - Hà Nội : Từ phòng thi số 1 – 9

  Điểm 2- Số 103 Phúc xá- Ba đình – Hà Nội: Từ phòng thi số 10 - 16

  -  Đề thi LTCM và đề thi chính trị: gồm đề chính thức và đề dự bị do Trưởng Ban đề thi quyết định.

  + Đề thi LTCM gồm 2 phần:

            . Phần câu hỏi trắc nghiệm khách quan: chiếm 50% tổng số điểm

            . Phần câu hỏi tự luận:                            chiếm 50% tổng số điểm

  + Đề thi môn Chính trị: thi viết tự luận, có liên hệ nghề nghiệp.

  Phạm vi kiến thức của các môn thi theo quy định của nhà trường.

  2- Thi thực hành chuyên môn: : Từ  19/8 – 21/8/2013

  - Trung cấp Điều dưỡng và trung cấp Hộ sinh : thi thực hành tại bệnh viện

  - Trung cấp Dược và Trung cấp Kỹ thuật Phục hình răng: thi thực hành tại phòng thực hành của trường.

  III. Kế hoạch cụ thể

  1. Phổ biến kế hoạch thi tốt nghiệp cho học sinh:

  - Từ 30/6/2013

  2. Ra quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các ban

  - Quyết định thành lập Hội đồng thi và xét tốt nghiệp

  - Quyết định thành lập Ban thư ký

  - Quyết định thành lập Ban đề thi

  - Quyết định thành lập Ban coi thi

  - Quyết định thành lập Ban chấm thi

  - Quyết định thành lập Ban hậu cần

  - Quyết định thành lập Ban Thanh tra

  3. Họp Hội đồng thi để xét điều kiện dự thi cho học sinh:

  - 10h00 ngày 09 tháng 8 năm 2013

  4. Kiểm tra cơ cở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp:

  - Hội đồng thi, ban thư ký và Ban Hậu cần kiểm tra cơ cở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp từ 13h30 ngày 12/8/2013;

  - Trưởng khoa lâm sàng đôn đốc các bộ môn Điều dưỡng Nội, Điều dưỡng Ngoại, Điều dưỡng Sản, Điều dưỡng Nhi gửi kế hoạch và liên hệ với câc phòng chức năng của các bệnh viện để tạo điều kiện cho nhà trường triển khai các bàn chấm thi thực hành ngay sau khi Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch thi tốt nghiệp.

  5. Ra đề thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn và chính trị:

  - Ban đề thi làm việc từ 14 giờ  ngày 16/8 – 17/8/2013.

  Ra đề thi theo quy định của trường Cao đẳng y tế Hà Nội.

  6. Khai mạc Hội đồng thi và thi chính trị, lý thuyết chuyên môn:

  6.1. Khai mạc Hội đồng thi:  14h ngày 16/8/2013

   Thành phần gồm:   Hội đồng thi, Ban thư ký,  Ban coi thi, Ban chấm thi.

   Trợ lý các bàn thi thực hành nhận hồ sơ thi thực hành tại phòng Đào tạo.

   6.2. Kế hoạch thi lý thuyết chuyên môn và chính trị như sau:

  Ngày 17/8//2013

  Sáng 17/8

  Thi C.trị

  Chiều 17/8

  Thi LTCM

  Nội dung công việc

  7h10’

  14h00’

  CBCT và học sinh có mặt tại địa điểm thi

  7h15’

   

  14h05’

  CBCT bốc thăm phòng thi

  Nhận đề trắc nghiệm lý thuyết chuyên môn

  7h25’

  14h15’

  Gọi học sinh vào phòng thi, phổ biến nội qui thi

  7h35’

   

  Cán bộ coi thi 1 nhận đề thi chính trị

   

  14h30’

  Phát đề thi trắc nghiệm

   

  14h35’

  Học sinh bắt đầu làm bài trắc nghiệm .

   

  15h35’

  Thu bài trắc nghiệm

  7h40’

   

  15h40’

  Phỏt đề chính trị

  Phát đề thi tự luận LTCM

  7h50’

  15h50’

  Bắt đầu làm bài chính trị hoặc tự luận

  10h20’

  17h20

  Thu bài thi chính trị hoặc tự luận 

  7- Chấm thi :

  7.1. Chấm thi thực hành

  7.1.1. Trung cấp Điều dưỡng:  

  Ngày 19/8/2013:

   - Buổi sỏng từ 7h30, buổi chiều từ 13 h30: Học sinh  bắt thăm người bệnh và lập kế hoạch chăm sóc tại các bàn thi theo danh sách;

  - Địa điểm thi thực hành:

  + Điều dưỡng Nội: Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đống Đa.

  + Điều dưỡng Ngoại: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh Viện Xanh Pôn và Bệnh viện Thanh Nhàn.

  + Điều dưỡng Nhi: Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn.

  Cả ngày 20/8 – 21/8/2013

  - Chấm thi thực hành kỹ thuật điều dưỡng và kế hoạch chăm sóc theo danh sách bàn thi tại các địa điểm trên.

  7.1.2. Trung cấp Hộ sinh khóa 31

  - Ngày 19/8/2013: Học sinh bắt thăm sản phụ làm kế hoạch chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

  - Ngày 20/8 - 21/8/2012 : Chấm thi thực hành kỹ thuật chăm sóc hộ sinh và kế hoạch chăm sóc tại các bàn thi tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

  7.1.3. Trung cấp Dược khóa 10:

  - Ngày 19/8 – 20/8/2013 : Thi thực hành tại phòng thực hành Dược

  7.2.4.Trung cấp Kỹ thuật PHR khóa 4:

   Sáng 19/8/2013:  Bàn 1 và bàn 2 làm sản phẩm phục hình răng tại phòng thực hành;

  Chiều 19/8/2013: Bàn 3 và bàn 4 làm sản phẩm phục hình răng tại phòng thực hành;

  Sáng 20/8/2013: Bàn 1 và bàn 2 trình bày sản phẩm;

  Chiều 20/8/2013: Bàn 3 và bàn 4 trình bày sản phẩm;

  7.2. Chấm thi Lý thuyết chuyên môn và môn chính trị:

  - Chấm thi chính trị: từ  21/8 – 23/8/2013

  - Chấm thi Lý thuyết chuyên môn: 22/8/2013

  8 - Phân công cán bộ coi thi - chấm thi:                                                             

  - Có danh sách cán bộ coi thi và chấm thi kèm theo Quyết định.

  9- Phục vụ thi tốt nghiệp:

  - Photo đề thi: Tổ in ấn.

  - Phục vụ: Ban Hậu cần, P. Quản trị đời sống, Giỏo tài, Y tế, Tài chính – Kế toán, Văn thư.

  10- Tổng hợp kết quả thi và chấm phúc khảo:

  - Ban thư ký tổng hợp kết quả thi thực hành sau mỗi buổi thi; tổng hợp kết quả thi lý thuyết chuyên môn và chính trị vào ngày 23/8/2013.

  - Ghép phách bài thi: 14g00 ngày 29 tháng 8 năm 2013

  - Thông báo kết quả thi, nhận đơn và thành lập Hội đồng chấm phúc khảo: Từ  03/9 – 06/9/2013

  - Chuẩn bị kết quả thi trình chủ tịch Hội đồng vào ngày 13/9/2013

  11- Tổng kết bế mạc Hội đồng thi:

  - Bế mạc Hội đồng thi: hồi 16giờ ngày 13/9/2013 tại phòng họp II trường Cao đẳng y tế Hà Nội.

  12. Tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp:

  - Dự kiến lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho học sinh  vào lúc 8h00’ ngày  25/10/2013.

   (Lớp trưởng, lớp phó, bí thư, phó bí thư đoàn thanh niên và học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi dự lễ công nhận tốt nghiệp)

                         HIỆU TRƯỞNG  

  Download các Quyết định đính kèm tại đây

                                                                                                                                               (Đã ký)


                                                                                                                                         Tạ Văn Bình

 • Các tin khác