Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng điều dưỡng khóa 5 - Xét nghiệm 4 - Hình ảnh 4

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI


  Số:       225      /KH-CĐYT-ĐT

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA HÀ NỘI

  Độc lập - Tự do- Hanh phúc

   
                Hà Nội, ngày  06    tháng  5  năm  2013

  Kế hoạch

  Thi và xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng khóa 5,

  cao đẳng Xột nghiệm y học khóa 4 và cao đẳng Hình ảnh y học  khóa 4.

   

  Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng khóa 5, Cao đẳng Xét nghiệm y học khóa 4, Cao đẳng Kỹ thuật y học (Hình ảnh y học) khóa 4, Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 15 thỏng 8 năm 2013 cho sinh viên các ngành trên theo kế hoạch cụ thể  như sau:

  I. Thời gian và số lượng học sinh dự thi :

  - Thời gian thi: Từ  13/8 – 15/8/2013

  - Số lượng học sinh dự thi

           + Cao đẳng điều dưỡng  khóa 5:             304

            + Cao đẳng Xét nghiệm khóa 4 :               40

            + Cao đẳng Hình ảnh y học khóa 4 :         30

            +  Khóa trước xin thi lại :                          0

  II- phương thức thi

  1. Thi viết Lý thuyết chuyên môn và môn chính trị:    

  - Thi môn Chính trị vào sáng 13/8/2013, thời gian thi là 150 phút

  - Thi môn Lý thuyết chuyên môn vào chiều 13/8/2013, thời gian thi là 150 phút.

  - Số phòng thi: 10 phòng

  + Địa điểm thi: Trường Cao đẳng y tế  Hà Nội- 35  Đoàn Thị Điểm- Đống Đa - Hà Nội.

  + Đề thi LTCM và đề thi chính trị: gồm đề chính thức và đề dự bị do Trưởng Ban đề thi quyết định.

  - Đề thi LTCM gồm 2 phần:

            . Phần câu hỏi trắc nghiệm khách quan: chiếm 50% tổng số điểm

            . Phần câu hỏi tự luận:                           chiếm 50% tổng số điểm                             - Đề thi môn Chính trị: thi viết tự luận, có liên hệ nghề nghiệp.

  2. Thi thực hành chuyên môn: : Từ  14/8 – 15/8/2013

  III. Kế hoạch cụ thể

  1. Phổ biến kế hoạch thi tốt nghiệp cho sinh viên:

  - Từ  30/6/2013

  2. Ra quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các ban

  - Quyết định thành lập Hội đồng thi và xét tốt nghiệp

  - Quyết định thành lập Ban thư ký

  - Quyết định thành lập Ban đề thi

  - Quyết định thành lập Ban coi thi

  - Quyết định thành lập Ban chấm thi

  - Quyết định thành lập Ban hậu cần

  - Quyết định thành lập Ban thanh tra

  3. Họp Hội đồng thi để xét điều kiện dự thi cho sinh viên:

  - 14h00 ngày  09 tháng 8 năm 2013

  4. Kiểm tra cơ cở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp:

  - Hội đồng thi, Ban Thư ký và Ban Hậu cần kiểm tra cơ cở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp từ 14h ngày 12/8/2013

  - Trưởng khoa lâm sàng đôn đốc các bộ môn Điều dưỡng Nội, Điều dưỡng Ngoại, Điều dưỡng Nhi gửi kế hoạch và liên hệ với các phòng chức năng của các bệnh viện để tạo điều kiện cho nhà trường triển khai các bàn chấm thi thực hành ngay khi Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch thi tốt nghiệp.

  5. Ra đề thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn và chính trị:

  - Ban đề thi làm việc từ 13h30 ngày 12/8 – 13/8/2013.

  Ra đề thi theo quy định của trường Cao đẳng y tế Hà Nội.

  6. Khai mạc Hội đồng thi và thi chính trị, lý thuyết chuyên môn:

  6.1. Khai mạc Hội đồng thi:  6h30 – 7h10 ngày 13/8/2013

   Thành phần gồm:   Hội đồng thi, Ban thư ký,  Ban coi thi, Ban chấm thi.

   -Trợ lý các bàn thi thực hành nhận hồ sơ thi thực hành.

   6.2. Kế hoạch thi lý thuyết chuyên môn và chính trị như sau:

  Ngày 13/8/2013

  Sáng 13/8

  Thi C.trị

  Chiều 13/8

  Thi LTCM

  Nội dung công việc

  7h10’

  13h00’

  CBCT và sinh viên có mặt tại địa điểm thi

  7h15’

   

  13h05’

  CBCT bốc thăm phòng thi

  Nhận đề trắc nghiệm lý thuyết chuyên môn

  7h25’

  13h15’

  Gọi sinh viên vào phòng thi, phổ biến nội qui thi

  7h35’

   

  Cán bộ coi thi 1 nhận đề thi chính trị

   

  13h30’

  Phát đề thi trắc nghiệm

   

  13h35’

  Sinhviên bắt đầu làm bài trắc nghiệm .

   

  14h35’

  Thu bài trắc nghiệm

  7h40’

   

  14h40’

  Phát đề thi chính trị

  Phát đề thi tự luận LTCM

  7h50’

   

  14h50’

  Bắt đầu làm bài chính trị

   Bắt đầu làm bài tự luận

  10h20’

   

  16h20

  Thu bài thi chính trị

  Thu bài thi tự luận

   Ban thư ký làm phách: 14h00 ngày 14/8/2013

  7- Chấm thi :

  7.1. Chấm thi thực hành

  7.1.1. Cao đẳng Điều dưỡng khóa 5:  

  Sáng 14/8/2013

  - Buổi sỏng từ 7h30: sinh viên bắt thăm người bệnh và lập kế hoạch chăm sóc tại các bàn thi theo danh sách.

  - Địa điểm thi thực hành:

  + Điều dưỡng Nội: Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đống Đa.

  + Điều dưỡng Ngoại: Bệnh Viện Xanh Pôn, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Thanh Nhàn.

  + Điều dưỡng Nhi: Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn.

  Chiều 14/8 và cả ngày 15/8/2013

  - Chấm thi thực hành kỹ thuật điều dưỡng và kế hoạch chăm sóc tại các bàn thi ở địa điểm trên.

  7.1.2. Cao đẳng xét nghiệm y học:

  Ngày 14 – 15/8/2013:

  Chấm thi thực hành tại phòng thực hành Sinh hóa – Huyết học và Vi sinh – Ký sinh trùng theo danh sách bàn thi.

   (Ban Thư ký tổ chức cho sinh viên bắt thăm bàn thi trước khi thi 1 giờ)

  7.1.3. Cao đẳng Hình ảnh y học:

  - Ngày 14/ 8 – 15/8/2013:

  Chấm thi thực hành tại khoa Chẩn đoán Hình ảnh của Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Bạch Mai.

   (Bộ môn tổ chức cho sinh viên bắt thăm kỹ thuật và địa điểm vào sáng 14/8/2013 và gửi danh sách về  phòng Đào tạo)

  7.2. Chấm thi Lý thuyết chuyên môn và môn chính trị:

  - Chấm thi chính trị : từ 7g30 ngày 15/8 – 16/8/2013

  - Chấm thi Lý thuyết chuyên môn: từ  7h30  ngày 16/8/2013

  8 - Phân công cán bộ coi thi - chấm thi:                                                             

  - Có danh sách cán bộ coi thi và chấm thi kèm theo Quyết định.

  9- Phục vụ thi tốt nghiệp:

  - Photo đề thi: Tổ in ấn

  - Phục vụ: Ban Hậu cần, P. Quản trị đời sống, Y tế, Tài chính – Kế toán, Giáo tài, Văn thư.

  10- Tổng hợp kết quả thi và chấm phúc khảo:

  - Ban thư ký tổng hợp kết quả thi thực hành sau mỗi buổi thi; tổng hợp kết quả thi lý thuyết chuyên môn và chính trị vào ngày 16/8/2013

  Ghộp phỏch bài thi: 8g30 ngày 21/8/2013

  - Thông báo kết quả thi, nhận đơn phỳc khảo: Từ 22/8 – 28/8/2013

  Thành lập Hội đồng chấm phúc khảo: 30/8/2013

  - Chuẩn bị kết quả thi trình chủ tịch Hội đồng vào ngày 13/9/2013

  11. Tổng kết bế mạc Hội đồng thi:

  - Bế mạc Hội đồng thi: hồi 16 giờ ngày 13/9/2013 tại phòng họp II trường Cao đẳng y tế Hà Nội.

  12. Tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp:

  - Chuẩn bị cơ sở vật chất và gửi giấy mời đại biểu từ  14/10/2013

  - Sinh viên tập dượt chuẩn bị: 14giờ ngày 17/10/2013

  - Dự kiến lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên vào lúc 8h00’ ngày  18/10/2013./.


                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
  Download các Quyết định đính kèm tại đây
                                                                                                             (Đã ký)


                                                                                                         Tạ Văn Bình

 • Các tin khác