Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ trung cấp Y sĩ khóa 9 và Dược sỹ khóa 10 (liên kết Đức Thiện)

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI  Số:      235  /KH-CĐYT-ĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do- Hanh phúc


      Hà Nội, ngày  05   tháng  6    năm  2013

   

   KẾ HOẠCH

  Thi và xét tốt nghiệp Y sỹ  khóa 9 và Dược sỹ trung cấp khóa 10

   liên kết với trường Trung cấp Đức Thiện Thanh Hóa.

  Thực hiện kế hoạch đào tạo của Y sỹ khóa 9 và Dược sỹ trung cấp khóa 10 liên kết với trường Trung cấp Đức Thiện Thanh Hóa, Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho học sinh từ ngày 26 tháng 8  đến ngày 27 tháng 8 năm 2013 theo kế hoạch cụ thể  như sau:

  I. THỜI GIAN VÀ SỐ LƯỢNG HỌC SINH DỰ THI :

  - Thời gian thi: Từ  ngày 26/8 – 27/8/2013

  - Số lượng học sinh dự thi :

  + Y sỹ khóa 9: 87 học sinh

  + Dược sỹ 10: 19 học sinh

  II- PHƯƠNG THỨC THI

  1- Thi viết Lý thuyết chuyên môn và chính trị : 

  - Thi chính trị : Sáng ngày 26/8/2013; thời gian thi là 150 phút

  - Thi Lý thuyết chuyên môn : Chiều ngày 26/8/2013; thời gian thi là 150 phút.

  - Số phòng thi: 03 phòng

  + Địa điểm thi: Trường Trung Cấp Đức Thiện - Thanh Hóa.

  + Đề thi LTCM và đề thi chính trị: gồm đề chính thức và đề dự bị do Trưởng Ban đề thi quyết định.

   Đề thi LTCM gồm 2 phần:

     . Phần câu hỏi trắc nghiệm khách quan: chiếm 50% tổng số điểm

     . Phần câu hỏi tự luận:                             chiếm 50% tổng số điểm                                Đề thi môn Chính trị: thi viết tự luận, có liên hệ nghề nghiệp.

  2- Thi thực hành chuyên môn: : Ngày 27/8/2013

  III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

  1. Phổ biến kế hoạch thi tốt nghiệp cho học sinh: Ngày 30/6/2013

  2. Ra quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các ban

  - Quyết định thành lập Hội đồng thi và xét tốt nghiệp

  - Quyết định thành lập Ban thư ký

  - Quyết định thành lập Ban đề thi

  - Quyết định thành lập Ban coi thi

  - Quyết định thành lập Ban chấm thi

  - Quyết định thành lập Ban hậu cần

  - Quyết định thành lập Ban thanh tra

  3. Họp Hội đồng thi để xét điều kiện dự thi cho học sinh:

  - 14h00 ngày 09 tháng 8 năm 2013

  4. Kiểm tra cơ cở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp:

  - Hội đồng thi, Ban Thư ký và Ban Hậu cần kiểm tra cơ cở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp từ 14h ngày 22/8/2013

  - Trường Trung cấp Đức Thiện chịu trách nhiệm liên hệ với các phòng chức năng của các bệnh viện để tạo điều kiện cho nhà trường chấm thi phần thăm khám người bệnh tại bệnh viện ngay khi nhận kế hoạch thi tốt nghiệp.

  5. Ra đề thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn và chính trị:

  - Ban đề thi làm việc từ 7h30 ngày 16/8/2013

  Ra đề thi theo quy định của trường Cao đẳng y tế Hà Nội.

  6. Khai mạc Hội đồng thi và thi chính trị, lý thuyết chuyên môn:

  6.1. Khai mạc Hội đồng thi:  6h30 – 7h20 ngày 26/8/2103

   Thành phần gồm:   Hội đồng thi, Ban thư ký,  Ban coi thi, Ban chấm thi.

  6.2. Lịch thi lý thuyết chuyên môn và chính trị như sau:

   Ngày 26/8/2013 

  Sáng 26/8

  Thi C.trị

  Chiều 26/8

  Thi LTCM

  Nội dung công việc

  7h20’

  13h00’

  CBCT và sinh viên có mặt tại địa điểm thi

  7h25’

   

  13h05’

  CBCT bốc thăm phòng thi

  Nhận đề trắc nghiệm lý thuyết chuyên môn

  7h35’

  13h15’

  Gọi sinh viên vào phòng thi, phổ biến nội qui thi

  7h45’

   

  Cán bộ coi thi 1 nhận đề thi chính trị

   

  13h30’

  Phát đề thi trắc nghiệm

   

  13h35’

  Sinhviên bắt đầu làm bài trắc nghiệm .

   

  14h35’

  Thu bài trắc nghiệm

  7h50’

   

   

  14h40’

  Phát đề thi chính trị

   

  Phát đề thi tự luận LTCM

  8h00’

   

   

  14h50’

  Bắt đầu làm bài chính trị

   

   Bắt đầu làm bài tự luận

  10h30’

   

   

  16h20

  Thu bài thi chính trị

   

  Thu bài thi tự luận

          7- Chấm thi :

  7.1. Chấm thi thực hành

  - Trợ lý các bàn thi thực hành nhận hồ sơ thi thực hành ngày 26/8/2013

  7.1.1. Y sỹ khóa 9:

  Ngày 27/8/2013

  - Từ 7h30 – 9h30: Học sinh bắt thăm và thực hành hỏi bệnh, khám bệnh tại bệnh viện theo danh sách các bàn thi. Cán bộ chấm thi thực hành phần hỏi bệnh, khám bệnh tại bệnh viện.

  - Địa điểm:

  + Nội khoa: Khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa .

  + Ngoại khoa: Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa

  + Nhi khoa: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

  + Sản khoa: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa

  - Từ 9h30 – 11h00: Học sinh làm bệnh án tại Trường Trung cấp Đức Thiện - Thanh Hóa.

  - Từ 13h00 – 17h00: Học sinh trình bày bệnh án tại Trường Trung cấp Đức Thiện - Thanh Hóa theo danh sách bàn thi.

  7.1.2. Dược sỹ  trung cấp khóa 10

  Sáng 27 tháng 8 năm 2013: Học sinh bắt thăm kỹ thuật và thi thực hành tại phòng thực hành của Trường Trung cấp Đức Thiện theo danh sách lớp.

  7.2. Chấm thi Lý thuyết chuyên môn và môn chính trị:

  Ban thư ký làm phách: 8g ngày 29/8/2013

  Chấm thi từ 13g30 ngày 29/8/2013

  8 - Phân công cán bộ coi thi - chấm thi:                                                      

  - Có danh sách cán bộ coi thi và chấm thi kèm theo Quyết định.

  9- Phục vụ thi tốt nghiệp:

  - Photo đề thi: Bộ phận in ấn

  - Phục vụ: Ban Hậu cần, P. Quản trị đời sống, Y tế, Tài chính – Kế toán, Giáo tài, Văn thư.

  10- Tổng hợp kết quả thi và chấm phúc khảo:

  - Ban thư ký tổng hợp kết quả thi thực hành sau mỗi buổi thi; tổng hợp kết quả thi lý thuyết chuyên môn và chính trị vào ngày 30/8/2013

  Ghép phách bài thi: 8g30 ngày 04/9/2013

  - Thông báo kết quả thi, nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 05/9 – 11/9/2013

  Thành lập Hội đồng chấm phúc khảo: 12/9/2013

  - Chuẩn bị kết quả thi trình chủ tịch Hội đồng vào ngày 13/9/2013

  11- Tổng kết bế mạc Hội đồng thi:

  - Bế mạc Hội đồng thi: hồi 16 giờ ngày 13/9/2013 tại phòng họp II trường Cao đẳng y tế Hà Nội.

  12. Tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp:

  - Chuẩn bị cơ sở vật chất và gửi giấy mời đại biểu từ  28/10/2013

  - Học sinh tập dượt chuẩn bị: 14giờ ngày 31/10/2013

  - Dự kiến lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho học sinh từ 8h00’ đến 11 h00’ ngày  01/11/2013

                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
  Download các Quyết định đính kèm tại đây

                                                                                                                                          Tạ Văn Bình

 • Các tin khác