Trang chủ >> Thông tin đào tạo

Thông báo v/v Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp các lớp Cao đẳng và Trung cấp năm 2015

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  PHÒNG ĐÀO TẠO

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 1 tháng 10  năm 2015


  THÔNG BÁO

  V/v Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp các lớp Cao đẳng và trung cấp tốt nghiệp năm 2015

   

  Kính gửi: Các phòng ban, khoa và Cao đẳng và trung cấp tốt nghiệp năm 2015

   

  Căn cứ vào kế hoạch thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp cho Học sinh – Sinh viên các lớp Cao đẳng và trung cấp tốt nghiệp năm 2015;

  Phòng Đào tạo dự kiến tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho các HS-SV các lớp Cao đẳng và trung cấp tốt nghiệp năm 2015 như sau:

  Địa điểm: Hội trường tầng 3

  Thời gian
  Nội dung
  Thành phần
   
  14h thứ 5
  08/10/2015

  -       Chuẩn bị, tập dượt lễ phát bằng tốt nghiệp.

  -       Ký danh sách bằng TN, nhận chứng chỉ GDQP

  Lưu ý: HS – SV mang theo Chứng minh thư
   
  QLHS. ĐT, HS-SV các lớp.
  08h thứ 6
  09/10/15
  Lễ phát bằng tốt nghiệp

  BGH, QLHS. ĐT, Trưởng, phó các khoa, phòng, GVCN và HS-SV các lớp nhận bằng TN


  -       Phòng Đào tạo đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp Cao đẳng và trung cấp tốt nghiệp năm 2015 thông báo cho Học sinh – Sinh viên các lớp nêu trên được biết và tới dự đầy đủ.

  Phòng Đào tạo xin cảm ơn./.

                                                                                                       Phòng Đào tạo

  Nơi nhận:

  -   BGH: để chỉ đạo  

  - Như kính gửi: để thực hiện

  - Lưu ĐT, VT.

                                                                                             Nguyễn Minh An

 • Các tin khác