Trang chủ >> Thông tin đào tạo

Đề án chi tiết đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Cao đẳng ngành Hộ sinh

 •  
       UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
                                                                                                                               Hà nội, ngày       tháng        năm 2013

  ĐỀ ÁN CHI TIẾT ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
  TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH  HỘ SINH  1. SỰ CẦN THIẾT ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH HỘ SINH.

            Hộ sinh chiếm vai trò quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân, là đối tượng chính trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản ở các tuyến cơ sở và tuyến Quận, Huyện.
       Theo thống kê của Bộ Y tế khoảng 90% các xã có ít nhất 1 hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi, nhưng  hầu hết là hộ sinh trung học. Có một số xã còn hộ sinh trình độ sơ cấp sơ cấp và đặc biệt những vùng sâu vùng xa đang có chính sách đào tạo cô đỡ thôn bản 6 tháng. Bởi vậy chất lượng phục vụ chưa cao. Trong khi mục tiêu thiên niên kỉ đề ra là  giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và gia đình của họ.
  Việt Nam đang có xu hướng hội nhập với thế giới và đã kí 1 hiệp ước với khu vực trong lĩnh vực y tế. Bởi vậy trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế và các ban ngành liên quan là làm thế nào để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, trong đó đặc biệt quan tâm đến đội ngũ Điều dưỡng và Hộ sinh có trình độ tay nghề cao, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, sức khỏe sinh sản để nâng cao chất lượng giống nòi.
  Để đạt được những yêu cầu trên, chúng ta đã và đang có rất nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng lượng đội ngũ Điều dưỡng và Hộ sinh. Cụ thể  tại Việt Nam đã có các chương trình đào tạo Điều dưỡng và Hộ sinh ở trình độ cao như cao đẳng và cử nhân có sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế, tuân thủ theo luật lệ của quốc tế và khu vực về các tiêu chuẩn đầu vào, chương trình và cách thức tổ chức đào tạo.
  Tuy nhiên để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ Hộ sinh đang làm việc tại các cơ sở y tế, để họ có thể tiếp cận được những phương tiện hiện đại, với những phương pháp chăm sóc mang tính nhân văn thì việc xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ Hộ sinh trình độ trung cấp lên Hộ sinh trình độ cao đẳng là rất cần thiết.. 
  Trường Cao đẳng y tế Hà Nội được Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế cho phép đào tạo Hộ sinh trình độ cao đẳng chính quy từ năm 2010, đến nay nhà trường đã tuyển sinh đào tạo 2 khóa Hộ sinh trình độ cao đẳng chính quy. Với đội ngũ giảng viên có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại,  các bệnh viện thực hành đầy đủ như hiện nay, Trường Cao đẳng y tế Hà Nội có đủ điều kiện để đào tạo liên thông Hộ sinh trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng.

  2. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN  ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH HỘ SINH.

      - Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
      - Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg ngày 09/03/2001 của Thủ t¬ướng chính phủ về việc phê duyệt chiến l¬ược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001- 2010;
      - Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tư¬ớng chính phủ về việc phê duyệt chiến l¬ược phát triển giáo dục 2001- 2010;
      - Thông tư¬ số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;
      - Chỉ thị số 37/CT-TU ngày 15/8/2005 của Thành Uỷ Hà Nội về tăng cư¬ờng lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới;
      - Chỉ thị 05/2003-BYT ngày 10/6/2003 của Bộ Y tế chỉ thị về việc triển khai thực hiện quy định về quy trình chăm sóc sức khoẻ toàn diện trong các bệnh viện;
      - Quyết định số 1769/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/4/2006 của Bộ tr¬ưởng Bộ GD-ĐT về việc thành lập tr¬ường Cao đẳng Y tế Hà Nội trên cơ sở trư¬ờng Trung học Y tế Hà Nội;
      - Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ - BGD ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT;
      - Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ - BGD ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT;
      - Chương trình khung đào tạo cao đẳng Hộ sinh ban hành kèm theo Thông tư  số 11  /2010/TT-BGDĐT, ngày    23 / 3 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
      - Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Hộ sinh của Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số  23/2003/QĐ-BYT ngày 06 / 01 / 2003;
      - Quyết định số 3208/QĐ-BGDĐT, ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc giao cho trường Cao đẳng y tế Hà Nội đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy ngành Hộ sinh.

  3. PHƯƠNG ÁN ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH HỘ SINH.

  3.1. Ngành tuyển sinh và đào tạo:
      - Tên ngành đào tạo: Hộ sinh
      - Trình độ đào tạo: cao đẳng
      - Mã ngành: 51720332
      - Hình thức đào tạo: Liên thông chính quy hoặc vừa làm vừa học
      - Thời gian đào tạo:
        + Liên thông chính quy học 1,5 năm ;
        + Liên thông vừa làm vừa học : 2 năm
      - Qui mô tuyển sinh: khoá đầu tiên 100 sinh viên, tăng dần đến năm 2015 với qui mô 150 -200 sinh viên.
      - Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp Hộ sinh, hoặc có chứng chỉ đào tạo chuyển đổi sang Hộ sinh trình độ trung cấp.
      - Phương thức tuyển sinh : Thi tuyển.
      - Năm 2012 – 2013 ; 2013 - 2014 : Đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm. Các năm sau đào tạo theo hình thức chính quy.
  1. Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy:
      a) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành Hộ sinh hoặc có chứng chỉ chuyển đổi sang Hộ sinh , sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ chuyển đổi sang Hộ sinh đến ngày nộp hồ sơ thi liên thông lên trình độ cao đẳng phải dự thi 3 môn gồm: một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành. Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tự ra đề thi và xác định điểm trúng tuyển.
      b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành Hộ sinh hoặc có chứng chỉ chuyển đổi sang Hộ sinh, thời hạn dưới 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ chuyển đổi sang Hộ sinh đến ngày nộp hồ sơ thi liên thông lên trình độ cao đẳng phải dự thi tuyển các môn Toán, Hóa, Sinh học theo khối B trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm;
      c) Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học:
      a) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành Hộ sinh hoặc có chứng chỉ chuyển đổi sang Hộ sinh , sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ chuyển đổi sang Hộ sinh đến ngày nộp hồ sơ thi liên thông lên trình độ cao đẳng phải dự thi 3 môn gồm: một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành. Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tự ra đề thi và xác định điểm trúng tuyển.
      b) ) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành Hộ sinh hoặc có chứng chỉ chuyển đổi sang Hộ sinh, thời hạn dưới 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ chuyển đổi sang Hộ sinh đến ngày nộp hồ sơ thi liên thông lên trình độ cao đẳng phải dự thi tuyển các môn Toán, Hóa, Sinh học theo khối B trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng  hình thức vừa làm vừa học;
      c) Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   Đối tượng tuyển sinh hàng năm do Hội đồng Đào tạo của nhà trường bàn bạc để trình Hiệu trưởng ra Quyết định trước khi thông báo tuyển sinh.
  3.2. Chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành Hộ sinh:
      Được nhà trường xây dựng căn cứ vào bảng đối chiếu giữa chương trình đào tạo trình độ trung cấp chính quy và chương trình đào tạo trình độ cao đẳng chính quy ngành Hộ sinh (Phụ lục 1).

  Tải về chương trình giáo dục tại đây
 • Các tin khác