Trang chủ >> Thông tin đào tạo

Đề án chi tiết đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Cao đẳng ngành Dược học

 •       
         UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI                                                                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ  HÀ NỘI                                                                                                                       Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                   Hà Nội, ngày      tháng      năm 2013


  ĐỀ ÁN CHI TIẾT ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
  TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH  DƯỢC HỌC.


  1. SỰ CẦN THIẾT ĐÀO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH  DƯỢC HỌC.


       Thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật và kinh tế của cả nước; thành phố Hà Nội tập trung đông dân cư, tập trung các cơ quan Trung ương, các Bộ - Ngành, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề,... Vì vậy, nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là chăm sóc toàn diện với các trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại là rất lớn. Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay có 12 bệnh viện Đa khoa thành phố, 12 bệnh viện Đa khoa huyện, 12 bệnh viện Chuyên khoa, 29 Trung tâm Y tế Quận – Huyện, 36 phòng khám khu vực, 577 Trạm Y tế xã/phường/ thị trấn, 16 bệnh viện thuộc Bộ y tế, ngoài ra còn có các bệnh viện của các bộ, ngành khác và các bệnh viện ngoài công lập, hơn 980 nhà thuốc đạt chuẩn GPP và 120 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược phẩm. Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho thấy tỷ lệ cán bộ Dược có trình độ cao đẳng, đại học tại các cơ sở y tế rất thấp. Hầu hết các cán bộ Dược sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp về làm việc tại các cơ sở Y tế đều rất khó khăn trong việc pha chế, tư vấn sử dụng thuốc để phục vụ điều trị cho người dân. Vì vậy cao đẳng ngành Dược là rất cần thiết, góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Dược, thực hiện thành công chiến lược chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đáp ứng nhu cầu hội nhập về y học với các nước trên thế giới.

  2. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN  ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH DƯỢC HỌC.

    
      - Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
       - Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg ngày 09/03/2001 của Thủ t¬ướng chính phủ về việc phê duyệt chiến l¬ược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001- 2010;
       - Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tư¬ớng chính phủ về việc phê duyệt chiến l¬ược phát triển giáo dục 2001- 2010;
      - Thông tư¬ số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;
       - Chỉ thị số 37/CT-TU ngày 15/8/2005 của Thành Uỷ Hà Nội về tăng cư¬ờng lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới;
      - Chỉ thị 05/2003-BYT ngày 10/6/2003 của Bộ Y tế chỉ thị về việc triển khai thực hiện quy định về quy trình chăm sóc sức khoẻ toàn diện trong các bệnh viện;
      - Quyết định số 1769/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/4/2006 của Bộ tr¬ưởng Bộ GD-ĐT về việc thành lập tr¬ường Cao đẳng Y tế Hà Nội trên cơ sở trư¬ờng Trung học Y tế Hà Nội;
       - Quyết định số 2732/QĐ-BGDĐT, ngày 05/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Cao đẳng y tế Hà Nội đào tạo hệ chính quy trình độ cao đẳng Dược.
      - Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Dược của Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 475/2003/QĐ – BYT ngày 07 / 02 / 2003.
      - Chương trình khung đào tạo cao đẳng Dược ban hành kèm theo Thông tư số 11 /2010/TT-BGDĐT ngày  23 / 3 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  3. PHƯƠNG ÁN ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  NGÀNH DƯỢC HỌC.
      3.1. Ngành tuyển sinh và đào tạo:
          - Tên ngành đào tạo: Dược học
          - Trình độ đào tạo: cao đẳng
          - Mã ngành: 51720401
          - Hình thức đào tạo: Liên thông chính quy hoặc vừa làm vừa học.
          - Thời gian đào tạo:
             + Liên thông chính quy học 1,5 năm ;
             + Liên thông vừa làm vừa học : 2 năm
          - Qui mô tuyển sinh: khoá đầu tiên 100 sinh viên, tăng dần đến năm 2015 với qui mô 150 -200 sinh viên.
          - Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp Dược học.
          - Phương thức tuyển sinh : Thi tuyển.
         1. Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy:
              a) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược học, sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp Dược học đến ngày nộp hồ sơ thi liên thông lên trình độ cao đẳng phải dự thi 3 môn gồm: một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành. Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tự ra đề thi và xác định điểm trúng tuyển.
             b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành Dược học thời hạn dưới 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi liên thông lên trình độ cao đẳng phải dự thi tuyển các môn Toán, Hóa, Sinh học theo khối B trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm;
             c) Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          2. Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học:
              a) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành Dược học sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ chuyển đổi sang Hộ sinh đến ngày nộp hồ sơ thi liên thông lên trình độ cao đẳng phải dự thi 3 môn gồm: một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành. Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tự ra đề thi và xác định điểm trúng tuyển.
              b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành Dược học thời hạn dưới 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ chuyển đổi sang Hộ sinh đến ngày nộp hồ sơ thi liên thông lên trình độ cao đẳng phải dự thi tuyển các môn Toán, Hóa, Sinh học theo khối B trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng  hình thức vừa làm vừa học;
              c) Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   (Theo Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
       3.2. Chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành Dược học.
  Được nhà trường xây dựng căn cứ vào bảng đối chiếu giữa chương trình đào tạo trình độ trung cấp chính quy và chương trình đào tạo trình độ cao đẳng chính quy ngành Dược học (Phụ lục 1) .

  Tải về chương trình đào tạo tại đây
 • Các tin khác