Trang chủ >> Thanh tra - Khảo thí - KĐCL

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cao đẳng điều dưỡng (HPET)

  • Từ năm 2018-2020, Nhà trường đã triển khai thực hiện kế hoạch dự án HPET trong đổi mới CTĐT cao đẳng điều dưỡng. Dưới đây là kết quả thực hiện đổi mới chương trình đào tạo và kết quả tự đánh giá.