Trang chủ >> Thanh tra - Khảo thí - KĐCL

Kế hoạch tuyển sinh liên thông cao đẳng vừa làm vừa học năm 2014

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

    Số:         /KH-CĐYT- TT-KT&KĐCL

   

                   Hà Nội, ngày     tháng 11 năm 2014

   

  KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG
   CAO ĐẲNG VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2014


       Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014;
       Căn cứ Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo;
       Căn cứ Quyết định số 19/VBHN-BGDĐT ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học;
       Căn cứ công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 8 tháng 4 năm 2013 của Bộ y tế v/v Hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe;
       Trường Cao Đẳng Y tế Hà Nội xây dựng kế hoạch tuyển sinh liên thông cao đẳng VLVH năm  2014 như sau:

  I.CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
  - Tổng chỉ tiêu: 400, trong đó:
      + Điều dưỡng đa khoa (mã ngành: C720501), chỉ tiêu:         200;
      + Xét nghiệm y học (mã ngành: C720332), chỉ tiêu:           50;
      + Hộ sinh (mã ngành: C720502), chỉ tiêu:                   50;
      + Dược sỹ (mã ngành: C900107), chỉ tiêu                100;
  Dự kiến số lượng thí sinh đăng ký dự thi: 477.

  II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
  - Phẩm chất chính trị: lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên.
  - Về trình độ chuyên môn:
  - Học sinh tốt nghiệp TCCN đúng chuyên ngành đăng ký thi tuyển (hoặc có chứng chỉ chuyển đổi phù hợp với chuyên ngành dự tuyển)

  III. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
  1.Thông báo tuyển sinh và nhận hồ sơ: từ tháng 4/2014 đến hết ngày 15/10/2014
  2. Thành lập HĐ tuyển sinh  và các ban giúp việc cho Hội đồng:
  13/11/2014
  3. Phân công chuẩn bị phục vụ kỳ thi

  - Phòng Thanh tra-Khảo thí và Kiểm định chất lượng:
        + Chịu trách nhiệm nhận hồ sơ tuyển sinh, phân loại hồ sơ, kiểm dò, lên kế hoạch điểm thi, phòng thi, gửi giấy báo dự thi cho thí sinh đồng thời chuẩn bị các văn bản phục vụ kỳ thi;
        + Lập dự trù và chuẩn bị vật tư trang thiết bị cho công tác tuyển sinh;
        + Tổ chức tập huấn tuyển sinh;
        + Thực hiện đúng phần mềm tuyển sinh của Bộ Giáo dục &Đào tạo quy định và các quy định về sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác tuyển sinh.
  - Phòng Đào tạo: Phối hợp với phòng Thanh tra–Khảo thí & Kiểm định chất lượng chuẩn bị các biên bản, tài liệu liên quan đến kỳ thi.
  - Phòng tổ chức hành chính: Phối hợp với phòng Thanh tra-Khảo thí&Kiểm đinh chất lượng chuẩn bị nhân lực phục vụ kỳ thi
  - Phòng Quản trị đời sống:
        + Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tuyển sinh;
        + Liên hệ và mời công an tham gia bảo vệ kỳ thi.
  - Phòng Giáo tài: Chuẩn bị đầy đủ vật tư theo yêu cầu của Hội đồng.
  - Phòng Tài chính kế toán: Chuẩn bị kinh phí phục vụ kỳ thi.
  - Tổ In ấn: Phô tô, in ấn các tài liệu liên quan đến công tác tuyển sinh.
  - Các khoa: Chuẩn bị nhân lực tham gia kỳ thi tuyển sinh theo yêu cầu của Hội đồng tuyển sinh.
  4. Tổ chức làm đề thi
  - Đề thi môn Toán học, Hóa học, Sinh học: hợp đồng làm đề với phòng Khảo thí kiểm định chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
  - Đề thi môn cơ sở và môn chuyên ngành:
        + Được thực hiện tại trường, trộn đề bằng phần mềm EmpTest;
        + Ban đề thi tập trung làm đề dự phòng vào 14h00 ngày 26/12/2014;
        + Ban đề thi tập trung làm đề chính thức vào 7h00 ngày 27/12/2014 và 28/12/2014.
  5. Tổ chức coi thi
  - Địa điểm thi: tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.
  - Số phòng thi: căn cứ vào số hồ sơ đăng ký tuyển sinh để bố trí số lượng thí sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  - Môn thi và thời gian làm bài thi: 180 phút.
  - Lịch thi:
  Thời gian
  Nội dung
  Sáng
  27/12/2014
  8 h00
  - Gặp mặt thí sinh dự thi

  - Thí sinh nhận phòng thi, kiểm tra họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng, KV tuyển sinh, hộ khẩu thường trú

  - Phổ biến quy chế thi
  - Phát thẻ dự thi
  - Kiểm tra bằng chính THPT hoặc THCN
  Chiều 27/12/2014

  Thi môn cơ sở ngành đối với các thí sinh tốt nghiệp ≥ 36 tháng

  Thi môn  Hóa học đối với các thí sinh tốt nghiệp < 36 tháng

  Sáng 28/12/2014
  Thi môn Toán
  Chiều 28/12/2014

  Thi môn chuyên ngành đối với các thí sinh tốt nghiệp ≥ 36 tháng

  Thi môn   Sinh học đối với các thí sinh tốt nghiệp < 36 tháng

  6. Chấm thi:
  - Ngày 29/12/2014: Hội đồng phách làm việc;
  - Ngày 05/01 - 08/01/2015: Chấm thi theo đúng Quy chế tuyển sinh, mỗi bài thi do 02 cán bộ  chấm thi chấm 2 vòng độc lập theo đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành;
  - Ngày 09/01/2015: Ban thư ký tập hợp điểm tuyển sinh.

  7. Xét duyệt tuyển sinh và nhập học:
  - Ngày 12/01/2015:  Hội đồng xét duyệt kết quả  trúng tuyển theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Ngày 13/01/2015: Thông báo kết quả tuyển sinh và gửi giấy báo  nhập học cho sinh viên;
  - Ngày 23/01/2015:  Sinh viên  trực tiếp đến nhập học tại trường. 

             Trên đây là kế hoạch tuyển sinh liên thông cao đẳng VLVH năm 2014. Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo để các đơn vị trong trường biết và thực hiện./.   

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:

  - Các phòng ban, Bộ môn;

  - Lưu: Văn thư, TTr-KT&KĐCL.                                                                             

                                                                                                                         Tạ Văn Bình