Trang chủ >> Thanh tra - Khảo thí - KĐCL

Kế hoạch tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui năm 2014

 • UBND thµnh phè hµ Néi

  Tr­êng cao ®¼ng Y tÕ hµ néi

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

  Sè:     /KH-C§YT-TTr-KT&KĐCL

   

                   Hà Nội, ngày    tháng       năm 2014

   

  KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 

   TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

   

  Tải các QĐ đính kèm

  Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014;

  Trường Cao Đẳng Y tế Hà Nội xây dựng kế hoạch tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2014 như sau:

   

  I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: Tổng chỉ tiêu: 300, trong đó:

  + Điều dưỡng Đa khoa :                           200

  + Hộ sinh trung cấp:                                   50           

  + Dược sỹ trung cấp:                                  50

  II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

            Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

  III.KẾ HOẠCH TUYỂN SINH: Từ  02/05/2014 đến 1/11/2014

  1.Thông báo tuyển sinh và nhận hồ sơ:  Nhận hồ sơ tại trường từ ngày 02/05/2014  đến 15/08/2014

  2. Thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc cho Hội đồng: 5/08/2014

  3. Phân công chuẩn bị phục vụ tuyển sinh:

  - Phòng Thanh tra- Khảo thí&KĐCL:

  + Chịu trách nhiệm nhận hồ sơ tuyển sinh, phân loại hồ sơ, kiểm dò, lên kế hoạch xét tuyển đồng thời chuẩn bị các văn bản phục vụ tuyển sinh.

  + Lập dự trù và chuẩn bị vật tư trang thiết bị cho công tác xét tuyển

  + Thực hiện đúng phần mềm tuyển sinh của Bộ Giáo dục &Đào tạo quy định và các quy định về sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác tuyển sinh.

  - Phòng Đào tạo: Phối hợp với phòng Thanh tra-Khảo thí&Kiểm định chất lượng phân loại hồ sơ và chuẩn bị các văn bản phục vụ tuyển sinh

  - Phòng Quản trị đời sống:  Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác xét tuyển

  - Phòng Giáo tài: Chuẩn bị đầy đủ vật tư theo yêu cầu của Hội đồng

  - Phòng Tài chính kế toán: Chuẩn bị kinh phí phục vụ công tác xét tuyển

  - Tổ In ấn: Phô tô, in ấn các tài liệu liên quan đến công tác xét tuyển

  4. Tổ chức xét tuyển:

  - Thời gian xét tuyển:20-22/08/2014

  - Tiêu chí xét tuyển :

         + Vùng tuyển sinh: Hà Nội  (riêng ngành Điều dưỡng đa khoa tuyển 50 chỉ tiêu các tỉnh)

         + HS đã tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc bổ túc văn hoá tương đương;

         + Có hồ sơ tuyển sinh theo đúng qui chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

         + Có bản pho to công chứng bằng tốt nghiệp và học bạ PTTH;

         + Đối tượng Điều dưỡng đa khoa và Hộ sinh trung học: Xét tuyển dựa vào điểm tổng kết cả năm của môn Toán và môn Sinh học lớp 10,11,12.

         + Đối tượng Dược sỹ trung cấp: Xét tuyển dựa vào điểm tổng kết cả năm của môn Toán và môn Hoá học lớp 10,11,12

  - Nhập học: dự kiến ngày 12/9/2014

             Trên đây là kế hoạch tuyển sinh trung cấp hệ chính quy năm 2014. Trường Cao đẳng y tế Hà Nội thông báo để các đơn vị trong trường biết và thực hiện./.

   

                                              HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:

  - Các phòng ban, Bộ môn

  - Lưu: TTr-KT&KĐCL,Văn thư.

   

                                                                                                                                                 Tạ Văn Bình