Trang chủ >> Thời khóa biểu

LỊCH THI LẠI LẦN 3 NĂM HỌC 2018-2019

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TỂ HÀ NỘI

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   Số: 11/TB - ĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018


  THÔNG BÁO

  V/v: kế hoạch tổ chức thi lại, thi bù, thi học lại đợt 2 - 2018

   

  Căn cứ theo điều kiện thực tế của Nhà trường,  Phòng Đào tạo xin thông báo tới các khoa, phòng và GVCN điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi lại, thi bù cho sinh viên như sau:

   

  TT

  Ngày

  Thời gian

  Môn thi

  Lớp

  Địa điểm

  Lần thi/Lần học

  1

  17/11/2018

  7h00

  Pháp luật

  CĐ 12A41, A40, A39, A38, A37

  GĐ 11 - ĐTĐ

  2/1

  2

  7h00

  Pháp luật

  CĐ 12A36, A35, A34

  GĐ 12 - ĐTĐ

  2/1

  3

  7h00

  KT chụp XQ NC

  HA10

  2/1

  4

  7h00

  Huyết học đông máu

  XN10

  2/1

  5

  7h00

  Pháp luật

  CĐ 12A34, A33, A32, A31, A30

  GĐ 13 - ĐTĐ

  2/1

  6

  7h00

  Pháp luật

  CĐ 12A30, A29, A28, A27

  GĐ 14 - ĐTĐ

  2/1

  7

  7h00

  Nhi nâng cao

  CĐ 11H (học lại)

  1/2

  8

  7h00

  NLCB 2

  HS 6A

  2/1

  9

  7h00

  Pháp luật

  CĐ 12A26, A25, A24, A23, A22, A21

  GĐ 16 - ĐTĐ

  2/1

  10

  7h00

  TLH Y đức

  CĐLT XN5

  GĐ 17 – ĐTĐ

   

   

   

   

  GĐ 17 - ĐTĐ

  2/1

  11

  7h00

  TLH Y đức

  CĐLT XN5

  3/1

  12

  7h00

  Sinh học di truyền

  CĐLT 9A1, A3, A4, A6, A7, A9, A11, A13, A14, A17, A16, A21

  3/1

  13

  7h00

  Dịch tễ & các BTN

  CĐ 11G

  2/2

  14

  17/11/2018

  9h00

  Hoá sinh

  CĐLT 9A6

  GĐ 11 - ĐTĐ

  2/1

  15

  9h00

  Mô học

  CĐLT 9A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8

  2/1

  16

  9h00

  SKMT - Vệ sinh

  HS 6B (học lại)

  1/2

  17

  9h00

  Tiếng anh CN

  HA10

  2/1

  18

  9h00

  Pháp luật đại cương

  DS 6G, HS6AB (học lại)

  GĐ 12 - ĐTĐ

  1/2

  19

  9h00

  Mô học

  CĐLT 9A8, A11, A18, A20, A21, A19, A2

  2/1

  20

  9h00

  Giải phẫu bệnh

  HA10

  2/1

  21

  9h00

  Y đức

  CĐLT 9A1, A2, A8

  2/1

  22

  9h00

  Dược lý

  HS 7A, B

  2/1

  23

  9h00

  Dược lý

  XN11, HA11

  PTH

  2/1

  24

  17/11/2018

  13h00

  MĐ01 - Từ phân tử đến tế bào

  DS 7A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28

  GĐ 4 - ĐTĐ

  2/1

  25

  13h00

  MĐ01 - Từ phân tử đến tế bào

  DS 7A21 (thi bù)

  GĐ 5 - ĐTĐ

  1/1

  26

  13h00

  MĐ01 - Từ phân tử đến tế bào

  DS 7A9, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21

  2/1

  27

  13h00

  MĐ01 - Từ phân tử đến tế bào

  DS 7A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8

  GĐ 6 – ĐTĐ

   

   

  GĐ 6 - ĐTĐ

  2/1

  28

  13h00

  MĐ01 - Từ phân tử đến tế bào

  HS 7A

  2/1

  29

  13h00

  MĐ01 - Từ phân tử đến tế bào

  CĐ 12A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8

  GĐ 9 - ĐTĐ

  2/1

  30

  13h00

  MĐ01 - Từ phân tử đến tế bào

  CĐ 12A8, A9, A10, A11, A12, A13, A23, A24

  GĐ 10 - ĐTĐ

  2/1

  31

  13h00

  MĐ01 - Từ phân tử đến tế bào

  CĐ 12A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22

  GĐ 11 - ĐTĐ

  2/1

  32

  13h00

  MĐ01 - Từ phân tử đến tế bào

  CĐ 12A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A33, A32

  GĐ 12 - ĐTĐ

  2/1

  33

  13h00

  MĐ01 - Từ phân tử đến tế bào

  CĐ 12A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41

  GĐ 13 - ĐTĐ

  2/1

  34

  17/11/2018

  15h00

  MĐ02 - Từ tế bào đến cơ quan

  DS 7A1, A2, A3, A4, A20, A21, A22

  GĐ 4 - ĐTĐ

  2/1

  35

  15h00

  MĐ02 - Từ tế bào đến cơ quan

  DS 7A21 (thi bù)

  1/1

  36

  15h00

  MĐ02 - Từ tế bào đến cơ quan

  DS 7A7, A8, A9, A11, A12, A13, A14, A15

  GĐ 5 - ĐTĐ

  2/1

  37

  15h00

  Kinh tế dược

  DS6

  2/1

  38

  15h00

  MĐ02 - Từ tế bào đến cơ quan

  DS 7A25, A26, A27, A28

  GĐ 6 - ĐTĐ

  2/1

  39

  15h00

  Anh văn 1

  CĐ 12A27, A28

  2/1

  40

  15h00

  MĐ02 - Từ tế bào đến cơ quan

  DS 7A16, A17, A18, A19, A24

  GĐ 9 - ĐTĐ

  2/1

  41

  15h00

  CSSK trẻ em

  CĐ 11H (học lại)

  1/2

  42

  15h00

  MĐ02 - Từ tế bào đến cơ quan

  DS 7A5, A6, A23, HS 7A,B

  GĐ 10 – ĐTĐ

   

   

  GĐ 10 – ĐTĐ

  2/1

  43

  15h00

  Hoá phân tích

  XN10

  2/1

  44

  15h00

  Kiểm nghiệm thuốc

  DS 15C (học lại)

  1/2

  45

  15h00

  Tư tưởng HCM

  CĐLT 9A19

  2/1

  Ghi chú:

  -         Danh sách thi lại các học phần này được đăng trên website của Nhà trường.

  -         Đề nghị GVCN phổ biến lịch thi lại đợt 3 với SV. Hạn nộp lệ phí thi lại trước ngày 13/11/2018 (thứ 3). Sinh viên không nộp lệ phí thi đúng hạn sẽ không được vào phòng thi.

  -         HSSV có tên trong danh sách thi lần 1 của học chính thức hoặc học lại thì không phải đóng tiền thi lại.

  -         Thông báo có đính kèm DS thi lại.

   


   

  Nơi nhận:

  -  BGH (để báo cáo);

  -  Phòng QLSV, Phòng Khảo thí & KĐLC, Phòng TT-PC; Tổ Giảng đường;

  -  Các Khoa;

  -  Các GVCN;

  Lưu VT,  P. Đào tạo.

  TRƯỞNG PHÒNG

   

   

   

   

  Thành Thị Bích Chi

   
  dsf