Trang chủ >> Thời khóa biểu

LỊCH THI LẠI LẦN 2 NĂM HỌC 2018-2019

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TỂ HÀ NỘI

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   Số: 05/TB - ĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018


  THÔNG BÁO

  V/v: kế hoạch tổ chức thi lại, thi bù, thi học lại đợt 2 - 2018

   


  - Danh sách và lịch thi lại (Cập nhật ngày 11/10/2018)  Tải về

  Căn cứ theo điều kiện thực tế của Nhà trường,  Phòng Đào tạo xin thông báo tới các khoa, phòng và GVCN điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi lại, thi bù cho sinh viên như sau:


   

  TT

  Ngày

  Thời gian

  Môn thi

  Lớp

  Địa điểm

  Lần thi/Lần học

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  20/10/2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  20/10/2018

  7h00

  PLYT-Đ Đ NN

  HA 11A,B;             CĐ 12A5, A6, A7, A8

  GĐ 4 - ĐTĐ

  2/1

  2

  7h00

  Vi ký sinh

  CĐ 11A, B, C, E, F, G, M

  4/2

  3

  7h00

  Bào chế 1

  DS 15B (học lại)

  1/2

  4

  7h00

  Tâm lý - GDSK

  TC48D

  2/2

  5

  7h00

  TCQL-PCD

  DS 7A9, A10, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23

  GĐ 5 - ĐTĐ

  2/1

  6

  7h00

  TCQL-PCD

  DS 7A24, A25, A26, A27, A28

  GĐ 6 - ĐTĐ

  2/1

  7

  7h00

  Y đức

  CĐLT 9A15, A21

  2/1

  8

  7h00

  GDSK - THĐD

  CĐ 11A, B, C, F, G, H, I, K, L, M

  2/1

  9

  7h00

  Pháp chế dược

  DS 6A, B, C, D, E, F, G, H,

  GĐ 8 - ĐTĐ

  2/1

  10

  7h00

  Pháp chế dược

  DS 6E

  (thi lần 1)

  1/1

  11

  7h00

  X-quang thường quy

  HA 10

  2/1

  12

  7h00

  PLYT-Đ Đ NN

  CĐ 12A4, A3, A23, A24, A25, A27, A28, A29, A30

  GĐ 9 - ĐTĐ

  2/1

  13

  7h00

  PLYT-Đ Đ NN

  CĐ 12A33, A34, A35, A36, A3, A2, A1

  GĐ 10 - ĐTĐ

  2/1

  14

  7h00

  PLYT-Đ Đ NN

  CĐ 12A36, A37, A38, A39, A40, A41, A9, A25, A32, A11, A4

  GĐ 11 - ĐTĐ

  2/1

  15

  7h00

  PLYT-Đ Đ NN

  CĐ 12A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A23

  GĐ 12 - ĐTĐ

  2/1

  16

  7h00

  PLYT-Đ Đ NN

  XN 11A

  2/1

  17

  7h00

  Hoá sinh 2

  XN 10

  2/1

  18

  7h00

  TCQL-PCD

  DS 7A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8

  GĐ 13 - ĐTĐ

  2/1

  19

  7h00

  PLYT-Đ Đ NN

  XN 11A,B

  GĐ 14 - ĐTD

  2/1

  20

  7h00

  PLYT-Đ Đ NN

  HS 7A, B

  2/1

  21

  7h00

  PLYT-Đ Đ NN

  CĐ 12A30, 31, 32

  2/1

  22

  7h00

  PLYT-Đ Đ NN

  CĐ 12A16 (thi lần 1)

  1/1

  23

  7h00

  PLYT-Đ Đ NN

  CĐ 12A1, A9, A10, A11, A12, A13, A14

  GĐ 16 - ĐTD

  2/1

  24

   

   

   

   

   

   

   

   

  20/10/2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  20/10/2018

  9h00

  Kiểm soát nhiễm khuẩn

  CĐ 12A2, A3, A4, A6, A7, A8, A21, A22, A23, A24, A26, A27, A28, A19, A20

  GĐ 6 - ĐTĐ

  2/1

  25

  9h00

  Kiểm soát nhiễm khuẩn

  XN 11A,B

  2/1

  26

  9h00

  Kiểm soát nhiễm khuẩn

  CĐ 12A 10, A11, A12, A17, A18, A9, A13, A14, A15

  GĐ 5 - ĐTĐ

  2/1

  27

  9h00

  Kiểm soát nhiễm khuẩn

  CĐ 11F (học lại)

  1/2

  28

  9h00

  Kiểm soát nhiễm khuẩn

  HA 11A,B

  2/1

  29

  9h00

  Kiểm soát nhiễm khuẩn

  HS 7A

  2/1

  30

  9h00

  anh văn 1

  DS 7A16, A27, A28, A14, A13, A19, A11, A12

  GĐ 9 - ĐTĐ

  2/1

  31

  9h00

  anh văn 1

  DS 7A9, A10, A20, A5, A6, A15

  GĐ 11 - ĐTĐ

  2/1

  32

  9h00

  anh văn 1

  DS 7A3, A4, A25, A26, A23

  GĐ 10 - ĐTĐ

  2/1

  33

  9h00

  anh văn 1

  DS 7A7, A8, A24

  GĐ 12 - ĐTĐ

  2/1

  34

  9h00

  Bào chế

  DS 6B, C, D, E, F, G, H

  (Thi lần 1)

  GĐ 13 - ĐTĐ

  1/1

  35

  9h00

  Bào chế

  DS 6G, H

  2/1

  36

  9h00

  Hoá phân tích

  DS 6A, B, E, F, H (học lại)

  1/2

  37

  9h00

  Anh văn 1

  DS 7A1,A2, A17, A18, A21, A22

  GĐ 14 - ĐTD

  2/1

  38

  9h00

  Pháp luật đại cương

  CĐ 11A, B, C, D, E, F, G, H, I, K

  GĐ 16 - ĐTD

  2/1

  39

  9h00

  Pháp luật đại cương

  DS 6 (học lại)

  1/2

  40

  9h00

  Thực vật

  DS 7A28

  PTH thực vật

  2/1

  41

   

   

   

   

   

  20/10/2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  20/10/2018

  13h00

  Hoá sinh

  CĐ 11A, C, D, E, I (học lại)

  GĐ 4 - ĐTĐ

  1/2

  42

  13h00

  Hoá sinh

  CĐ 11B, F, G, H, K, L, M

  (học lại)

  GĐ 5 - ĐTĐ

  1/2

  43

  13h00

  Hoá sinh

  HS 6A, B

  GĐ 6 - ĐTĐ

  2/1

  44

  13h00

  Hoá sinh

  CĐLT 9A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A13, A14

  2/1

  45

  13h00

  Tổ chức quản lý dược

  DS 6A, B, C, D, E, F, G, H,

  GĐ 9 - ĐTĐ

  2/1

  46

  13h00

  Tổ chức quản lý dược

  DS 6E

  (thi lần 1)

  1/1

  47

  13h00

  Hoá sinh

  CĐLT HS 5B

  2/1

  48

  13h00

  Hoá hữu cơ

  DS 7A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7

  GĐ 10 - ĐTĐ

  2/1

  49

  13h00

  Hoá hữu cơ

  DS 7A15, A16, A17, A18, A19, A20, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14

  GĐ 11 - ĐTĐ

  2/1

  50

  13h00

  Hoá sinh

  CĐLT 9A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, A12, A14, A16, A17, A18, A19, A20, A15

  GĐ 12 - ĐTĐ

  2/1

  51

  13h00

  Hoá sinh

  CĐLT 9A18 (thi lần 1)

  1/1

  52

  13h00

  Hoá hữu cơ

  DS 7A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28

  GĐ 13 - ĐTĐ

  2/1

  53

  13h00

  Dược lý

  CĐ 12 (TRỪ 12A1, A15, A20, A22, 

  Phòng tin học

  2/1

  54

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  20/10/2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  20/10/2018

  15h00

  Tư tưởng HCM

  DS 6B, C

  GĐ 5 - ĐTĐ

  2/1

  55

  15h00

  Tư tưởng HCM

  CĐ 11A, C, F, L, M (thi lần 1)

  1/1

  56

  15h00

  Tư tưởng HCM

  CĐ 11L, M, K, I, G, H, D, C

  2/1

  57

  15h00

  Tư tưởng HCM

  CĐ 11A, B, E

  GĐ 6 - ĐTĐ

  2/1

  58

  15h00

  Tư tưởng HCM

  CĐLT 9A19, A21, A5, A20, A2;               CĐLT HS 5A

  2/1

  59

  15h00

  Tư tưởng HCM

  CĐLT 9A15, A16, A9, A10, A18, A6, A8; CĐLT XN 5

  GĐ 9 - ĐTĐ

  2/1

  60

  15h00

  Tư tưởng HCM

  CĐLT XN4

  2/2

  61

  15h00

  Tư tưởng HCM

  CĐLT 9A8 (thi lần 1)

  1/1

  62

  15h00

  Bệnh học

  CĐLT DS5

  2/1

  63

  15h00

  Quản lý tồn trữ thuốc

  DS 6A, B, C, D, F, G

  2/1

  64

  15h00

  Quản lý tồn trữ thuốc

  DS 6E (thi lần 1)

  1/1

  65

  15h00

  Tư tưởng HCM

  CĐ 10H

  (học lại)

  1/1

  66

  15h00

  Dinh dưỡng - TC

  CĐ 12A3, A2, A4, A5, A6, A9

  GĐ 10 - ĐTĐ

  2/1

  67

  15h00

  Dinh dưỡng - TC

  CĐ 12A4, A7, A8, A10

  GĐ 11 - ĐTĐ

  2/1

  68

  15h00

  Dinh dưỡng - TC

  CĐ 12A11, A12, A13, A14, A1

  GĐ 12 - ĐTĐ

  2/1

  69

  15h00

  Dinh dưỡng - TC

  CĐ 12A15, A16, A17, A18, A19

  GĐ 13 - ĐTĐ

  2/1

  TT

  Ngày

  Thời gian

  Môn thi

  Lớp

  Địa điểm

  Lần thi/Lần học

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  21/10/2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  21/10/2018

  7h00

  Bệnh học

  DS 7A17, A18, A19, A20, A27, A28, A11, A12,

  GĐ 4 - ĐTĐ

  2/1

  2

  7h00

  Tư tưởng HCM

  CĐ XN10, HA10

  2/1

  3

  7h00

  Đường lối ĐCS

  DS 6A, B, C, D, G, H,

  GĐ 5 - ĐTĐ

  2/1

  4

  7h00

  Đường lối ĐCS

  DS 6E (Thi lần 1)

  1/1

  5

  7h00

  Đường lối ĐCS

  CĐLT 9A1, A3, A9, A10, A14, A15, A21

  2/1

  6

  7h00

  Đường lối ĐCS

  CĐLT XN4

  2/2

  7

  7h00

  Dinh dưỡng - TC

  CĐ 11A, B, C, L, M

  GĐ 6 - ĐTĐ

  2/1

  8

  7h00

  Dinh dưỡng - TC

  CĐ 11D, E, F, G, H, I, K

  GĐ 9 - ĐTĐ

  2/1

  9

  7h00

  Dinh dưỡng - TC

  CĐ 12A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41

  GĐ 10 - ĐTĐ

  2/1

  10

  7h00

  Dinh dưỡng - TC

  CĐ 12A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30

  GĐ 11 - ĐTĐ

  2/1

  11

  7h00

  Bệnh học

  DS 7A1, A2, A3, A4, A5

  GĐ 12- ĐTĐ

  2/1

  12

  7h00

  Bệnh học

  DS 7A5, A6, A7, A8, A9

  GĐ 13 - ĐTĐ

  2/1

  13

  7h00

  Bệnh học

  DS 7A13, A14, A15, A16, A9, A10

  GĐ 14 - ĐTĐ

  2/1

  14

  7h00

  Bệnh học

  DS 7A16, A21, A22, A23, A24

  GĐ 16 - ĐTĐ

  2/1

  15

  7h00

  Bệnh học

  DS 7A24, A25, A26, A27

  GĐ 17 - ĐTĐ

  2/1

  16

  21/10/2018 

  9h00

  Ngoại ngữ 1 (Anh văn)

  CĐ 12A37, A38, A27, A28

  GĐ 4 - ĐTĐ

  2/1

  17

  9h00

  Ngoại ngữ 1 (Anh văn)

  HS 7A

  2/1

  18

  9h00

  CSNB Cao tuổi

  CĐ 11A, B, C, D, E, F, G

  GĐ 5 - ĐTĐ

  2/1

  19

  9h00

  CSNB Cao tuổi

  CĐ 11A

  (thi lần 1)

  1/1

  20

  9h00

  CSNB Cao tuổi

  CĐ 11G, H, I, K

  GĐ 6 - ĐTĐ

  2/1

  21

  9h00

  CSNB Cao tuổi

  CĐ 11K, L, M

  GĐ 9 - ĐTĐ

  2/1

  22

  9h00

  SK - NCSK - HVCN

  HS 6A

  2/2

  23

  9h00

  SK - NCSK - HVCN

  CĐLT 9A1, A2, A7, A10

   

  24

  9h00

  Ngoại ngữ 1 (Anh văn)

  CĐ 12A24, A23, A21

  GĐ 10 - ĐTĐ

  2/1

  25

  9h00

  Ngoại ngữ 1 (Anh văn)

  CĐ 12A38, A29, A30, A25, A22

  GĐ 11 - ĐTĐ

  2/1

  26

  9h00

  Ngoại ngữ 1 (Anh văn)

  CĐ 12A35, A36, A26

  GĐ 12- ĐTĐ

  2/1

  27

  9h00

  Ngoại ngữ 1 (Anh văn)

  XN 11B, HA 11A, B

  2/1

  28

  9h00

  Ngoại ngữ 1 (Anh văn)

  CĐ 12A33, A34, A39, A40, A30

  GĐ 13 - ĐTĐ

  2/1

  29

  9h00

  Hoá phân tích

  DS 7A1,A3, A4,A5,A6,A8, A9, A13,A14, A16

  Phòng tin học

  2/1

  30

  9h00

  Hoá phân tích

  XN 11A, B

  2/1

  31

  9h00

  Dược lý 1

  DS 6A, E, F, H

  2/1

  32

  9h00

  Dược lý 2

  DS 6B, G, H

  2/1

  33

  21/10/2018

  13h00

  Bệnh chuyên khoa hệ nội

  CĐ 11 A, B, C, E, F, G, H, I, K, L, M

  GĐ 5 - ĐTĐ

  2/1

  34

  13h00

  Sinh lý bệnh

  CĐLT HS5B

  2/1

  35

  13h00

  Giải phẫu sinh lý

  CĐ 11D

   

  36

  13h00

  Đ DCB nâng cao

  CĐ 11E, G, M, L

  PTH

  2/1

  37

  13h00

  Đ DCB nâng cao

  CĐ 11A (học lại)

  PTH

  1/2

  38

  13h00

  Đ D cơ sở

  CĐ 12A1, A2, A3, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A18, A19, A20

  PTH

  2/1

  39

  13h00

  Đ D cơ sở

  CĐ XN 11B, HA 11A

  PTH

  2/1

  40

  13h00

  Đ D cơ sở

  CĐ HS 7A, B

  PTH

  2/1

  41

  21/10/2018

  15h00

  Anh văn 2

  CĐ 11B, E, A, G, I, F

  GĐ 5 - ĐTĐ

  2/1

  42

  15h00

  Anh văn 2

  CĐ 11K, L, M, C, D, H

  GĐ 6 - ĐTĐ

  2/1

  43

  15h00

  Anh văn 2

  CĐ 11L, M (thi lần 1)

  1/1

  44

  15h00

  Anh văn 2

  CĐ HA10

  2/1

  Ghi chú:

  -         Danh sách thi lại các học phần này được đăng trên website của Nhà trường.

  -         Đề nghị GVCN phổ biến lịch thi lại đợt 2 với SV. Hạn nộp lệ phí thi lại trước ngày 18/10/2018 (thứ 5). Sinh viên không nộp lệ phí thi đúng hạn sẽ không được vào phòng thi.

  -         HSSV có tên trong danh sách thi lần 1 của học chính thức hoặc học lại thì không phải đóng tiền thi lại.

  -         Thông báo có đính kèm DS thi lại.

   


   

  Nơi nhận:

  -  BGH (để báo cáo);

  -  Phòng QLSV Phòng Khảo thí & KĐLC, Phòng TT-PC; Tổ Giảng đường, Tổ KTV;

  -  Các Khoa;

  -  Các GVCN;

  Lưu P. Đào tạo.

  TRƯỞNG PHÒNG

   

   

   

   

  Thành Thị Bích Chi

   
  dsf