Trang chủ >> Thời khóa biểu

LỊCH THI LẠI ĐỢT 2 NĂM HỌC 2018-2019

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TỂ HÀ NỘI

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   Số: 22 /TB - ĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 08 tháng 05  năm 2019


  THÔNG BÁO

  V/v: kế hoạch tổ chức thi lại, thi bù, thi học lại đợt 2 năm học 2018-2019

   

  Căn cứ theo điều kiện thực tế của Nhà trường,  Phòng Đào tạo xin thông báo tới các khoa, phòng và GVCN điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi lại, thi bù đợt 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên như sau:


  STT

  Ngày

  Thời gian

  Môn thi

  Lớp

  Địa điểm

  Lần thi/Lần học

  1

  19/05/2019

  7h00

  Hóa dược

  CĐ DS 6E, F

  GĐ 5

  thi 1/2

  2

  19/05/2019

  7h00

  MĐ 01 - KH từ phân tử đến tế bào

  CĐ 12A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10

  thi 2/1

  3

  19/05/2019

  7h00

  Phá thai an toàn và toàn diện

  CĐ HS 6A,B

  GĐ 6

  thi 2/1

  4

  19/05/2019

  7h00

  MĐ 01 - KH từ phân tử đến tế bào

  CĐ 12A10, 11, 12, 13, 14, 15;

  CĐ HS7A

  thi 2/1

  5

  19/05/2019

  7h00

  MĐ 01 - KH từ phân tử đến tế bào

  CĐ 13A32, 33, 34

  GĐ 7

  thi 2/1

  6

  19/05/2019

  7h00

  Vi ký sinh

  CĐ HA10

  GĐ 8

  thi 2/2

  7

  19/05/2019

  7h00

  Hóa sinh

  CĐ 11A, C, E, I, K, F, H, M, L, G, B

  thi 2/2

  8

  19/05/2019

  7h00

  Ký sinh trùng 3

  CĐ XN10

  GĐ 9

  thi 2/1

  9

  19/05/2019

  7h00

  MĐ 01 - KH từ phân tử đến tế bào

  CĐ 12A15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 3, 6, 30, 31, 32

  thi 2/1

  10

  19/05/2019

  7h00

  MĐ 01 - KH từ phân tử đến tế bào

  CĐ 12A21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30

  GĐ 10

  thi 2/1

  11

  19/05/2019

  7h00

  Hóa hữu cơ

  CĐLT DS5

  thi 2/1

  12

  19/05/2019

  7h00

  Dược học cổ truyền

  CĐLT DS5

  thi 1/1

  13

  19/05/2019

  7h00

  MĐ 01 - KH từ phân tử đến tế bào

  CĐ 12A33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 31, 32

  GĐ 11

  thi 2/1

  14

  19/05/2019

  7h00

  CS SKSS cộng đồng

  CĐLT HS5A

  thi 3/1

  15

  19/05/2019

  7h00

  MĐ 01 - KH từ phân tử đến tế bào

  CĐ 13A21, 22, 23, 24, 25

  GĐ 12

  thi 2/1

  16

  19/05/2019

  7h00

  MĐ 01 - KH từ phân tử đến tế bào

  CĐ 13A25, 26, 27, 28

  GĐ 13

  thi 2/1

  17

  19/05/2019

  7h00

  Ký sinh trùng

  CĐLT XN5

  thi 2/1

  18

  19/05/2019

  7h00

  Vi sinh

  CĐLT XN5

  thi 2/1

  19

  19/05/2019

  7h00

  MĐ 01 - KH từ phân tử đến tế bào

  CĐ 13A28, 29, 30, 31

  GĐ 14

  thi 2/1

  20

  19/05/2019

  9h00

  Ngoại ngữ 1 (Anh văn)

  CĐ DS 7A14-29; CĐ 12A22, 25, 35, 36;

  CĐ HA11B

  GĐ 5

  thi 1/2

  21

  19/05/2019

  9h00

  Tư tưởng HCM

  CĐ HS 6B

  GĐ 6

  thi 2/1

  22

  19/05/2019

  9h00

  Ngoại ngữ 1 (Anh văn)

  CĐ DS 7A1-13; CĐ 12A26, 29, 32

  thi 1/2

  23

  19/05/2019

  9h00

  BCK hệ ngoại

  CĐ 11I, K, L

  GĐ 7

  thi 2/1

  24

  19/05/2019

  9h00

  BCK hệ ngoại

  CĐ 11A, C, D, E, F, G, H, M

  GĐ 8

  thi 2/1

  25

  19/05/2019

  9h00

  Ngoại ngữ 1 (Anh văn)

  CĐ 12A24, 23, 21, 33, 24, 21, 31, 10

  GĐ 9

  thi 1/2

  26

  19/05/2019

  9h00

  Marketing dược

  CĐLT DS5

  thi 2/1

  27

  19/05/2019

  9h00

  Kiểm nghiệm

  CĐ DS 6E, C, G

  GĐ 10

  thi 2/1

  28

  19/05/2019

  9h00

  Ngoại ngữ 1 (Anh văn)

  CĐ DS 8A1, 2, 13, 14, 9, 10

  thi 2/1

  29

  19/05/2019

  9h00

  Y học hạt nhân - ATBX trong y tế

  CĐ HA11 A, B

  GĐ 11

  thi 2/1

  30

  19/05/2019

  9h00

  Ngoại ngữ 1 (Anh văn)

  CĐ DS 8A5, 6, 7, 8

  thi 2/1

  31

  19/05/2019

  9h00

  CS chuyển dạ đẻ khó

  CĐ HS7A

  GĐ 12

  thi 2/1

  32

  19/05/2019

  9h00

  Ngoại ngữ 1 (Anh văn)

  CĐ DS 8A11, 12, 17, 18, 19, 20

  thi 2/1

  33

  19/05/2019

  9h00

  Ngoại ngữ 1 (Anh văn)

  CĐ DS 8A3, 4, 15, 16

  GĐ 13

  thi 2/1

  34

  19/05/2019

  9h00

  Kiểm tra chất lượng XN

  CĐLT XN5

  thi 2/1

  35

  19/05/2019

  9h00

  Tiếng anh CN

  CĐLT 9A10

  GĐ 14

  thi 1/1

  36

  19/05/2019

  9h00

  Tiếng anh CN

  CĐLT 9A11, 7, 18, 9, 8, 19, 10, 16, 15, 17, 18, 13, 1, 3, 21, 4, 2, 6, 5                             CĐLT H5A

  thi 2/1

  37

  19/05/2019

  13h00

  Chính trị

  CĐ 13A35, 36

  GĐ 4

  thi 2/1

  38

  19/05/2019

  13h00

  Chính trị

  CĐLT DS6 A,B; CĐLT 10B2, 3

  thi 2/1

  39

  19/05/2019

  13h00

  Chính trị

  CĐ DS 8A1, 2, 3

  GĐ 5

  thi 2/1

  40

  19/05/2019

  13h00

  Chính trị

  CĐ DS 8A7, 8, 4

  GĐ 6

  thi 2/1

  41

  19/05/2019

  13h00

  Dinh dưỡng - tiết chế

  CĐ 11 A, B, C, E, F, G, H, K, L, M

  GĐ 7

  thi 1/2

  42

  19/05/2019

  13h00

  Kiểm soát nhiễm khuẩn

  CĐ 12A25, 24, 23, 22, 21, 28, 27, 26

  GĐ 8

  thi 2/1

  43

  19/05/2019

  13h00

  Bệnh học

  CĐ DS6B

  GĐ 9

  thi 1/3

  44

  19/05/2019

  13h00

  Vật lý đại cương - Lý sinh

  CĐ DS6B

  thi 1/2

  45

  19/05/2019

  13h00

  Chính trị

  CĐ DS 8A5, 6

  thi 2/1

  46

  19/05/2019

  13h00

  Chính trị

  CĐ DS 8A9, 10, 11

  GĐ 10

  thi 2/1

  47

  19/05/2019

  13h00

  Chính trị

  CĐ DS 8A13, 14, 15, 16, 17

  GĐ 11

  thi 2/1

  48

  19/05/2019

  13h00

  CS chuyển dạ đẻ khó

  CĐ HS6A

  GĐ 12

  thi 2/1

  49

  19/05/2019

  13h00

  Chính trị

  CĐ DS 8A12, 18, 19, 20

  thi 2/1

  50

  19/05/2019

  13h00

  Tiếng anh CN

  CĐ DS 6C

  GĐ 13

  thi 2/2

  51

  19/05/2019

  13h00

  Hóa sinh

  CĐLT 9A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20           CĐLT HS5B

  thi 3/1

  52

  19/05/2019

  13h00

  Hóa sinh

  CĐLT 9A14, 15

  thi 2/1

  53

  19/05/2019

  13h00

  Vi sinh 2

  CĐ XN10

  GĐ 14

  thi 2/1

  54

  19/05/2019

  13h00

  Kiểm soát nhiễm khuẩn

  CĐ 12A29, 30, 31, 32, 41

  thi 2/1

  55

  19/05/2019

  15h00

  Tư vấn NC - THCS trẻ

  CĐ HS 6A

  GĐ 4

  thi 2/1

  56

  19/05/2019

  15h00

  CSSK người lớn 1

  CĐ 12A1, 2

  thi 2/1

  57

  19/05/2019

  15h00

  CSSK người lớn 1

  CĐ 12A2, 3

  GĐ 5

  thi 2/1

  58

  19/05/2019

  15h00

  CSSK người lớn 1

  CĐ 12A4, 29, 30

  GĐ 6

  thi 2/1

  59

  19/05/2019

  15h00

  Điều dưỡng truyền nhiễm

  CĐ 11K

  GĐ 7

  thi 1/1

  60

  19/05/2019

  15h00

  Điều dưỡng truyền nhiễm

  CĐ 11A, B, C, E, G, H, I, K, L

  thi 2/1

  61

  19/05/2019

  15h00

  Pháp luật - TCYT

  CĐ XN10,

  HA 10;

  CĐ 11L

  GĐ 8

  thi 2/1

  62

  19/05/2019

  15h00

  Pháp luật - TCYT

  CĐLT 9A2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 18, 14, 10, 12, 21, 13; CĐLT HS5AB

  thi 2/1

  63

  19/05/2019

  15h00

  CSSK người lớn 1

  CĐ 12A31, 32, 25, 26

  GĐ 9

  thi 2/1

  64

  19/05/2019

  15h00

  CSSK người lớn 1

  CĐ 12A27, 28, 41

  GĐ 10

  thi 2/1

  65

  19/05/2019

  15h00

  CSSK người lớn 1

  CĐ 12A33, 34, 35, 36

  GĐ 11

  thi 2/1

  66

  19/05/2019

  15h00

  MĐ 01 - KH từ phân tử đến tế bào

  CĐ DS 7A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  GĐ 12

  thi 2/1

  67

  19/05/2019

  15h00

  MĐ 01 - KH từ phân tử đến tế bào

  CĐ DS 7A11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

  GĐ 13

  thi 2/1

  68

  19/05/2019

  15h00

  MĐ 01 - KH từ phân tử đến tế bào

  CĐ DS 7A24, 25, 26, 27, 28

  GĐ 14

  thi 2/1

  69

  26/05/2019

  7h00

  Hộ sinh quốc tế

  CĐ HS6A

  GĐ 4

  thi 2/1

  70

  26/05/2019

  7h00

  MĐ 02 - KH từ tế bào đến cơ quan

  CĐ 12A21, 22, 23, 24

  thi 2/1

  71

  26/05/2019

  7h00

  Ký sinh trùng 2

  CĐ XN10

  GĐ 5

  thi 2/1

  72

  26/05/2019

  7h00

  MĐ 02 - KH từ tế bào đến cơ quan

  CĐ 12A10, 11, 41

  thi 2/1

  73

  26/05/2019

  7h00

  Hóa sinh 3

  CĐ XN10

  GĐ 6

  thi 1/1

  74

  26/05/2019

  7h00

  MĐ 02 - KH từ tế bào đến cơ quan

  CĐ 12A31, 32, 33, 34, 35, 36

  thi 2/1

  75

  26/05/2019

  7h00

  MĐ 02 - KH từ tế bào đến cơ quan

  CĐ 12A17, 18, 19, 20

  GĐ 7

  thi 2/1

  76

  26/05/2019

  7h00

  MĐ 02 - KH từ tế bào đến cơ quan

  CĐ HA12AB

  GĐ 8

  thi 2/1

  77

  26/05/2019

  7h00

  Độc chất học lâm sàng

  CĐLT XN5

  thi 2/1

  78

  26/05/2019

  7h00

  MĐ 02 - KH từ tế bào đến cơ quan

  CĐ 12A14, 15, 16, 25, 26

  GĐ 9

  thi 2/1

  79

  26/05/2019

  7h00

  Bệnh học ngoại và chấn thương

  CĐ HA10

  GĐ 10

  thi 2/1

  80

  26/05/2019

  7h00

  MĐ 02 - KH từ tế bào đến cơ quan

  CĐ 12A12, 13, 29, 30

  thi 2/1

  81

  26/05/2019

  7h00

  Thực vật

  CĐ DS 7A2, 3, 4, 8, 14

  GĐ 11

  thi 2/1

  82

  26/05/2019

  7h00

  MĐ 02 - KH từ tế bào đến cơ quan

  CĐ 12A27, 28; CĐ HS7AB

  thi 2/1

  83

  26/05/2019

  7h00

  Chăm sóc NBCC và HSTC

  CĐ 10C

  GĐ 12

  thi 1/2

  84

  26/05/2019

  7h00

  Chăm sóc NBCC và HSTC

  CĐ 11G, H, I, K, L, M

  thi 2/1

  85

  26/05/2019

  7h00

  MĐ 02 - KH từ tế bào đến cơ quan

  CĐ 12A1, 2; CĐ HA 11AB

  thi 2/1

  86

  26/05/2019

  7h00

  CSNB nội NC

  CĐ 11E

  GĐ 13

  thi 2/1

  87

  26/05/2019

  7h00

  MĐ 02 - KH từ tế bào đến cơ quan

  CĐ 12A3, 4

  thi 2/1

  88

  26/05/2019

  7h00

  CSNL bệnh nội khoa NC

  CĐLT 9A13, 21, 11, 4, 1, 5

  thi 2/1

  89

  26/05/2019

  7h00

  Dược học cổ truyền

  CĐ DS6E

  GĐ 14

  thi 2/1

  90

  26/05/2019

  7h00

  MĐ 02 - KH từ tế bào đến cơ quan

  CĐ 12A5, 6, 7

  thi 2/1

  91

  26/05/2019

  7h00

  MĐ 02 - KH từ tế bào đến cơ quan

  CĐ XN11AB

  thi 2/1

  92

  26/05/2019

  9h00

  Ngoại ngữ 2 (Anh văn CN)

  CĐ DS 7A1, 2, 3, 4, 5, 6

  GĐ 4

  thi 2/1

  93

  26/05/2019

  9h00

  Ngoại ngữ 2 (Anh văn CN)

  CĐ DS 7A6, 7, 8, 3

  GĐ 5

  thi 2/1

  94

  26/05/2019

  9h00

  Ngoại ngữ 2 (Anh văn CN)

  CĐ DS 7A9, 10, 11, 12, 15

  GĐ 6

  thi 2/1

  95

  26/05/2019

  9h00

  Ngoại ngữ 2 (Anh văn CN)

  CĐ DS 7A13, 14, 7, 23

  GĐ 9

  thi 2/1

  96

  26/05/2019

  9h00

  Ngoại ngữ 2 (Anh văn CN)

  CĐ DS 7A19, 20, 21, 22, 24

  GĐ 10

  thi 2/1

  97

  26/05/2019

  9h00

  Ngoại ngữ 2 (Anh văn CN)

  CĐ 12A29, 30, 35, 36

  GĐ 11

  thi 2/1

  98

  26/05/2019

  9h00

  Ngoại ngữ 2 (Anh văn CN)

  CĐ 12A31, 32, 35

  GĐ 12

  thi 2/1

  99

  26/05/2019

  9h00

  Ngoại ngữ 2 (Anh văn CN)

  CĐ 12A34, 33

  GĐ 13

  thi 2/1

  100

  26/05/2019

  9h00

  Anh văn 2

  CĐ 11A, B, G;

  CĐ HA10;

  CĐ HS6A;

  CĐLT 9A4, 7, 11, 18, 20

  GĐ 14

  thi 1/2

  101

  26/05/2019

  9h00

  Ngoại ngữ 2 (Anh văn CN)

  CĐ 12A25, 26, 27, 28

  thi 2/1

  102

  26/05/2019

  9h00

  Ngoại ngữ 2 (Anh văn CN)

  CĐ DS 7A17, 18

  thi 2/1

  103

  26/05/2019

  13h00

  Giao tiếp - THĐD

  CĐ 11A, B, E, M

  GĐ 4

  thi 1/2

  104

  26/05/2019

  13h00

  GDSK - THĐ D

  CĐ 11A

  thi 1/2

  105

  26/05/2019

  13h00

  Nhi nâng cao

  CĐLT 9A5, 3, 4, 2, 6, 7

  thi 2/1

  106

  26/05/2019

  13h00

  Nhi nâng cao

  CĐLT 9A10, 8, 20, 14, 21, 11, 17, 12, 1, 18, 19, 13

  GĐ 5

  thi 2/1

  107

  26/05/2019

  13h00

  ĐDNL bệnh ngoại NC

  CĐLT 9A10

  thi 1/1

  108

  26/05/2019

  13h00

  CSSK người cao tuổi

  CĐ 11M, H, F, A, K, D

  GĐ 6

  thi 2/2

  109

  26/05/2019

  13h00

  CSSK người lớn 2

  CĐ 12A6, 5, 7, 10

  thi 2/1

  110

  26/05/2019

  13h00

  CSSK người lớn 2

  CĐ 12A21, 22, 23, 24

  GĐ 7

  thi 2/1

  111

  26/05/2019

  13h00

  Xác suất thống kê

  CĐLT 9A8, 16

  GĐ 8

  thi 2/1 và 3/1

  112

  26/05/2019

  13h00

  CSSK người lớn 2

  CĐ 12A11, 12, 13, 14

  thi 2/1

  113

  26/05/2019

  13h00

  CS sau đẻ

  CĐ HS6A

  GĐ 9

  thi 2/1

  114

  26/05/2019

  13h00

  CSSK người lớn 2

  CĐ 12A15, 16, 17, 18, 19, 20

  thi 2/1

  115

  26/05/2019

  13h00

  CSSK người lớn 2

  CĐ 12A28, 29, 30, 31, 32

  GĐ 10

  thi 2/1

  116

  26/05/2019

  13h00

  Những NLCB của CN Mác Lenin 2

  CĐ HA10

  GĐ 11

  thi 2/1

  117

  26/05/2019

  13h00

  CSSK người lớn 2

  CĐ 12A33, 34, 35, 36

  thi 2/1

  118

  26/05/2019

  13h00

  Pháp luật đại cương

  CĐ 11G, H;

  CĐ XN9

  GĐ 12

  thi 2/2

  119

  26/05/2019

  13h00

  CSSK người lớn 2

  CĐ 12A25, 26, 27

  thi 2/1

  120

  26/05/2019

  13h00

  Dược lý

  CĐ DS 7A17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

  PTH tin học 1

  thi 2/1

  121

  26/05/2019

  13h00

  Dược lý

  CĐLT DS6 A,B

  thi 2/1

  122

  26/05/2019

  13h00

  Hóa hữu cơ

  CĐ DS8A1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20

  PTH tin học 2

  thi 2/1

  123

  26/05/2019

  15h00

  Quản lý điều dưỡng

  CĐLT 9A3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 12, 16

  GĐ 4

  thi 2/1

  124

  26/05/2019

  15h00

  Tổ chức QL&PCD

  CĐLT DS6

  thi 2/1

  125

  26/05/2019

  15h00

  Anh văn CN

  CĐLT DS6, HS6, XN6

  thi 2/1

  126

  26/05/2019

  15h00

  Tin học

  CĐ 12A13,

  CĐ DS7A1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24;

  CĐ 11C, CĐ XN10

  PTH tin học 1

  thi 1/2

  127

  26/05/2019

  15h00

  Tin học

  CĐ DS 8A9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20

  PTH tin học 2

  thi 2/1

  128

  26/05/2019

  15h00

  Tin học

  CĐ HA12A

  thi 2/1


  Ghi chú:

  -         Danh sách thi lại các học phần này được dán ở bảng tin của Nhà trường.

  -         Kế hoạch này thay cho kế hoạch số 20/TB-ĐT ngày 07/5/2019.

  -         Hạn nộp lệ phí thi lại trước ngày 15/5/2019 (thứ 5). Sinh viên không nộp lệ phí thi đúng hạn sẽ không được vào phòng thi.

  -         HSSV có tên trong danh sách thi lần 1 của học chính thức hoặc học lại thì không phải đóng tiền thi lại. (thi lần 1/1 hoặc thi lần 1/2)

  -         Đề nghị GVCN phổ biến lịch thi lại tới sinh viên và nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà trường.

   


   

  Nơi nhận:

  -   BGH (để báo cáo);

  -   Phòng QLSV, Phòng KT&KĐLC, Phòng TT-PC; Tổ Giảng đường; Tổ KTV;

  -   Các Khoa;

  -   Các GVCN;

  - Lưu VT,  ĐT.