Trang chủ >> Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

 • THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

  NĂM HỌC 2018-2019

  1. TKB CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

                 1.1.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 11, Hình ảnh 10, Xét nghiệm 10, Dược 6, Hộ sinh 6              

                          Tải về

                 1.2.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 12
                          Tải về 

                 1.3.  Cao đẳng Dược khóa 7, Hộ sinh 7, Xét nghiệm 11, Hình ảnh 11
                          Tải về
     
                 1.5.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 13, Dược 8, Hộ sinh 8, Hình ảnh 12, Xét Nghiệm 12
                         Tải về

  2. TKB CÁC LỚP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG


                
  2.1.  Cao đẳng liên thông Đ.D9, HS5, DS5, XN5
                          Tải về

                 2.2.  Cao đẳng liên thông Điều dưỡng 10A1 đến 10A22
                          Tải về    
      
   
                 2.3.  Cao đẳng liên thông Điều dưỡng 10B, HS6, DS6, XN6
                          Tải về