Trang chủ >> Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 • THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

  NĂM HỌC 2018-2019

  1. DANH SÁCH THI CẢI THIỆN ĐIỂM  (update ngày 12.02.2019)

                 1.1.  Danh sách thi cải thiện điểm MDO1        

                          Tải về

                 1.2. 
  Danh sách thi cải thiện điểm MDO2
                          Tải về 

  1. TKB CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (update ngày 12.02.2019)

                 1.1.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 11, Hình ảnh 10, Xét nghiệm 10, Dược 6, Hộ sinh 6              

                          Tải về

                 1.2.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 12
                          Tải về 

                 1.3.  Cao đẳng Dược khóa 7, Hộ sinh 7, Xét nghiệm 11, Hình ảnh 11
                          Tải về
     
                 1.5.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 13, Dược 8, Hộ sinh 8, Hình ảnh 12, Xét Nghiệm 12
                         Tải về

  2. TKB CÁC LỚP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG (update ngày 12.02.2019)

                
  2.1.  Cao đẳng liên thông Đ.D9, HS5, DS5, XN5
                          Tải về

                 2.2.  Cao đẳng liên thông Điều dưỡng 10A1 đến 10A22
                          Tải về    
      
   
                 2.3.  Cao đẳng liên thông Điều dưỡng 10B, HS6, DS6, XN6
                          Tải về        
   
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2

  NĂM HỌC 2018-2019        

  1. TKB CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (update ngày 23.06.2019)

                 1.1.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 11, Hình ảnh 10, Xét nghiệm 10, Dược 6, Hộ sinh 6              

                          Tải về

                 1.2.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 12,
  Dược khóa 7, Hộ sinh 7, Xét nghiệm 11, Hình ảnh 11
                          Tải về 
     
                 1.3.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 13, Dược 8, Hộ sinh 8, Hình ảnh 12, Xét Nghiệm 12
                          Tải về
                        


  2. TKB CÁC LỚP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG (update ngày 14.06.2019)

                
  2.1.  Cao đẳng liên thông Đ.D9, HS5, DS5, XN5
                         Tải về

   

                 2.2.  Cao đẳng liên thông Điều dưỡng 10A,B, LT
  Dược khóa 6, LT Hộ sinh 6, LT Xét nghiệm 6
                          Tải về   

                
  2.3.  Cao đẳng liên thông Đ.D 10C, HS6DE, DƯỢC 8A21 (VB2)  -  Danh sách lớp Dược sỹ 8A21:
  Tải về
                         Tải về

                  2.4.  Cao đẳng liên thông Điều dưỡng 11A LT Dược khóa 7A, LT Hộ sinh 7A
                          Tải về