Trang chủ >> Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

 • 1. TKB CÁC LỚP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
   

                 1.1.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 10
                          Tải về


                 1.2.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 11
                          Tải về     
   

                 1.3.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 12
                          Tải về 

                 1.4.  Cao đẳng Dược khóa 7 - Hộ sinh khóa 7 - Hình ảnh - Xét nghiệm khóa 11
                          Tải về

                 1.5.  Cao đẳng Hình ảnh - Xét nghiệm khóa 9,10
                          Tải về

    
              1.6.  Cao đẳng Dược khóa 5, 6
                          Tải về 

                 1.7.  Cao đẳng Hộ sinh khóa 5, 6
                          Tải về     


  2. TKB CÁC LỚP HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY


                 2.1.  Trung cấp Điều dưỡng khóa 48
                          Tải về 

                 2.2.  Trung cấp Dược khóa 15BC
                          Tải về  

   
  3. TKB CÁC LỚP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
   

                 3.1.  Lịch phụ đạo thi TN các lớp Liên thông Đ.D8, HS4, D4, XN4
                          Tải về
   
        
                 3.2. 
  Cao đẳng liên thông Đ.D8, HS4, D4, XN4
                          Tải về

                 3.3.  Cao đẳng liên thông Đ.D9, HS5, D5, XN5
                          Tải về

                 3.4.  Cao đẳng liên thông Điều dưỡng 10
                          Tải về    
   
  Danh sách lớp         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  1. KẾ HOẠCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM HỌC 2017-2018
       Tải file Kế hoạch                Tải file Danh sách biên chế tiểu đội

  1. TKB CÁC LỚP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
   

                 1.1.  Phụ đạo thi tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng 9, Hộ sinh 4, Dược 4, Xét nghiệm 8, Hình ảnh 8
                          Tải về 

                 1.2.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 10
                          Tải về


                 1.3.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 11
                          Tải về     
   

                 1.4.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 12
                          Tải về 

                 1.5.  Cao đẳng Dược khóa 7 - Hộ sinh khóa 7 - Hình ảnh - Xét nghiệm khóa 11
                          Tải về

                 1.6.  Cao đẳng Hình ảnh - Xét nghiệm khóa 9,10
                          Tải về

    
              1.7.  Cao đẳng Dược khóa 5, 6
                          Tải về 

                 1.8.  Cao đẳng Hộ sinh khóa 5, 6
                          Tải về     


  2. TKB CÁC LỚP HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY


                 2.1.  Trung cấp Điều dưỡng khóa 48
                          Tải về  


                 2.2.  Trung cấp Dược khóa 15BC
                          Tải về  

   
  3. TKB CÁC LỚP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
   

                 3.1.  Cao đẳng liên thông Đ.D7, HS3, D3, XN3
                          Tải về           
  Danh sách TTTN

                 3.2.  Cao đẳng liên thông Đ.D8, HS4, D4, XN4
                          Tải về

                 3.3.  Cao đẳng liên thông Đ.D9, HS5, D5, XN5
                          Tải về