Thông báo kiểm kê tài sản năm 2021


 •  THÔNG BÁO

  V/v kiểm kê tài sản

                         

   

  Căn cứ quy định hiện hành về công tác quản lý tài sản, nhà trường hàng năm tổ chức kiểm kê tài sản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, từ đó có kế hoạch mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa, thanh lý, điều chuyển tài sản phù hợp.  

  Việc kiểm kê tài sản phải đảm bảo đối chiếu số liệu, hiện trạng thực tế khớp và phù hợp với số liệu được theo dõi trên sổ kế toán. Để thực hiện tốt công tác quản lý tài sản Ban Giám Hiệu giao bà Trần  Vũ Hoàng Anh- Phó hiệu trưởng nhà trường, Phòng Tài chính kế toán, Phòng QTĐS và Phòng Giáo tài kết hợp với các đơn vị thực hiện kiểm kê tất cả các tài sản bao gồm: tài sản cố định và công cụ, dụng cụ, vật tư tiêu hao cụ thể như sau:

    I. THỜI GIAN KIỂM KÊ:

    Thời gian tiến hành kiểm kê ở các đơn vị: từ 22.02.2021 đến hết ngày 05.3.2021

  (Thời gian kiểm kê tổ công tác liên hệ với các đơn vị để có lịch phù hợp)

    1. Tài sản cố định của tất cả các nguồn vốn: ngân sách Nhà nước, viện trợ, quà tặng, tự có, ...

  2. Công cụ, dụng cụ.

  3. Vật tư tiêu hao tại các phòng thực hành.

    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1.Thành phần ban kiểm kê gồm

  - Bà Trần Vũ Hoàng Anh

  Phó hiệu trưởng

  Trưởng ban kiểm kê

  -Bà Đỗ Thanh Tú

  PT kế toán

  Ủy viên

  -Bà Trần Thu Thảo

  Kế toán

  Ủy viên thư kí

  -Bà Đỗ T An Châu

  TP Giáo tài

  Ủy viên, tổ trưởng tổ 1

  -Bà Nguyễn Thu Thùy

  Phòng TCKT

  Ủy viên

  -Bà Nguyễn Thị Kim  Ngân

  Phòng QTĐS

  UV, thư kí tổ 1

  -Bà Nguyễn T Lệ Thủy

  TP QTĐS

  Ủy viên, tổ trưởng tổ 2

  -Ông Vũ Đình Luyễn

  P Giáo  tài

  UV, thư kí tổ 2

  -Ông Vũ Văn Tiến

  Phòng TCKT

  Ủy viên

  Cùng tất cả các cán bộ phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của các đơn vị sử dụng tài sản là ủy viên.

  Nhiệm vụ cụ thể:

  -Tổ 1 kiểm kê tất cả tài sản tại các phòng thực hành.

  -Tổ 2 kiểm kê tài sản tại các khoa/phòng, Giảng đường và cơ sở vật chất 2 cơ sở.

  - Kiểm kê thực tế toàn bộ tài sản, CCDC, vật tư tiêu hao  tại các đơn vị. Việc ghi chép vào biểu mẫu tại các đơn vị  được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 342/QĐ-CĐYT ngày 7/9/2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội v/v ban hành quy định về quản lý và sử dụng tài sản trong trường. 

  - Kiểm tra sổ sách theo dõi ghi chép tại các đơn vị sử dụng.

  - Bổ sung “Thẻ tài sản cố định” đối với tài sản chưa được lập thẻ theo dõi.

  - Tổng hợp biên bản kiểm kê ( cụ thể: tổ 1, tổ 2 làm bảng tổng hợp kiểm kê ở các phòng ban, khoa và các phòng thực hành, phòng học gửi bản cứng và bản mềm về phòng Tài chính kế toán trước ngày 10/3/2021 để tổng hợp báo cáo.

  Sau khi nhận được thông báo này, các đơn vị thu xếp triển khai và tổ chức kiểm kê theo đúng thời gian quy định và nội dung hướng dẫn của thông báo này.

  Đề nghị các đơn vị thực hiện việc kiểm kê và ghi chép đúng biểu mẫu theo quy định.

  Đây là nhiệm vụ thường niên về công tác quản lý tài sản, Ban Giám Hiệu đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần nội dung thông báo này và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Hiệu nếu để tài sản ngoài sổ theo dõi quản lý.                     


  Nơi nhận:                                                                                           

  - Các đơn vị trong trường,

  - website của trường,

  - Lưu: VT, TCKT, GT, QTĐS.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

   

  Trần Vũ Hoàng Anh

                                                                                                                                                                          

 • Các tin khác