Tổng hợp kết quả đánh giá tháng 10,11,12 năm 2020

  • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

                  PHÒNG TCHC

     

    TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THÁNG 10, 11, 12

    (Thông qua Hội đồng duyệt ngày ....../ ....... /2020)
  • Các tin khác