Tổng hợp kết quả đánh giá tháng 7,8,9 năm 2020

  • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

                  PHÒNG TCHC

     

    TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THÁNG 7, 8, 9

    (Thông qua Hội đồng duyệt ngày ....../ ....... /2020)
  • Các tin khác