Tổng hợp kết quả đánh giá tháng 01,02,03 năm 2020

  • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

     

    TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THÁNG 01, 02, 03

    (Thông qua Hội đồng duyệt ngày     /     /2020)      Tải file đính kèm

  • Các tin khác