Thông báo làm thẻ ATM cho các giáo viên thỉnh giảng

 •          UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

          TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:       /TB-CĐYT                                                      Hà Nội, ngày       tháng      năm 2016

   

  THÔNG BÁO

  V/v làm thẻ ATM cho các GVTG

                         

  Kính gửi:     Trưởng phó khoa, phòng, bộ môn

                               Giảng viên đầu mối tại các bệnh viện có HSSV đi lâm sàng.

  Theo yêu cầu của Kho bạc nhà nước Đống Đa về thanh toán tiền cho GVTG, nhà trường sẽ tiến hành mở tài khoản ATM cho các GVTG tại ngân hàng Vietinbank- Chi nhánh Thanh Xuân.

  Đề nghị các trưởng, phó khoa, phòng, bộ môn và các giảng viên đầu mối tại các bệnh viện có HSSV đi lâm sàng:

  1.Thông báo cho các GVTG về chủ trương thanh toán qua tài khoản thẻ tại Ngân hàng Vietinbank.

  2.Rà soát lại số lượng GVTG, nộp giấy chứng minh thư nhân dân phô tô của các GVTG về phòng tài chính kế toán để tập hợp mở tài khoản. Thời gian chậm nhất ngày 15/5/2016.

  3. Cung cấp số tài khoản ATM của các GVTG đã mở thẻ tại ngân hàng Vietinbank.

  4.Nhận và chuyển thẻ ATM cho các GVTG khi Ngân hàng làm xong.

  Yêu cầu trưởng, phó khoa, phòng, bộ môn và các giảng viên đầu mối tại các bệnh viện có HSSV đi lâm sàng nghiêm túc thực hiện.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                         KT HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                     

  Nơi nhận:                                                                                           

  - Trưởng, phó khoa phòng, bộ môn,

  - Giảng viên đầu mối tại bệnh viện

  - website của trường,

  - Lưu: VT, TCKT,.                                                                                                  

         Phạm Văn Tân

   

 • Các tin khác