Thông báo v/v phân công các khoa coi thi kết thúc học phần tháng 6/2012

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
  TỔ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
  Số:          /TB-ĐBCL
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày   tháng   năm 2012

  THÔNG BÁO
  V/v Phân công các khoa coi thi kết thúc học phần tháng 6/2012
  Kính gửi: Các Phòng,  Khoa
  Thực hiện Quyết định số: 397/QĐ – CĐYT – ĐBCL ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Hà Nội v/v Ban hành quy trình coi thi kết thúc học phần, Tổ Đảm bảo chất lượng xin thông báo tới các khoa, phòng, kế hoạch phân công các bộ môn coi thi tháng 6/2012, cụ thể:


  XEM BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY
 • Các tin khác