Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định thành lập hội đồng thẩm định đề cương NCKH cấp cơ sở năm học 2018-2019

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

  Số:       / QĐ - CĐYT- QLKH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                    Hà Nội,  ngày     tháng     năm 2018

   

                                                                           

  QUYẾT ĐỊNH 

  V/v thành lập “Hội đồng thẩm định đề cương NCKH/SKKN cấp cơ sở năm học 2018 -2019”

   

  Tải Quyết định và danh sách Hội đồng thẩm định đề cương NCKH


  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Căn cứ quyết định số 1769/QĐ - BGD&ĐT ngày 10 tháng 04 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ vào quyết định số 6595/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc xác định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH - CNTT - TTTV&HTQT trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định đề cương nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm học 2018 – 2019  gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

  Điều 2. Hội đồng làm việc theo sự điều hành của ông (bà) Chủ tịch Hội đồng và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được thực hiện theo quy định hiện hành.

  Điều 3. Các ông (bà) trưởng các phòng chức năng, các khoa và các ông bà có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

   

                               HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:

  - BGH (để b/c),

  - Như điều 3 (để t/h),

  - Lưu VT, QLKH.

                                          

                                                                                                                Tạ Văn Bình


 • Các tin khác