Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   
     
   

  Số:     276  / QĐ - CĐYT- QLKH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                    Hà Nội,  ngày  27  tháng 4  năm 2017

     Tải Quyết định và danh sách Hội đồng nghiệm thu       

                                                                   

  QUYẾT ĐỊNH 

                              V/v thành lập “Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016 -2017”


  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Căn cứ quyết định số 1769/QĐ - BGD&ĐT ngày 10 tháng 04 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ban hành tại Quyết định số 125/QĐ - CĐYT - TCCB ngày 21/8/2006;

  Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH - CNTT - TTTV&HTQT trường CĐYT Hà Nội.

                                                                           QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2016 - 2017 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

  Điều 2. Hội đồng làm việc theo sự điều hành của ông (bà) Chủ tịch Hội đồng và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được thực hiện theo quy định hiện hành.

  Điều 3. Các ông (bà) trưởng các phòng chức năng, các khoa và các ông bà có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

                               HIỆU TRƯỞNG

   

  Nơi nhận:

  - BGH (để b/c),

  - Như điều 3 (để t/h),

  - Lưu VT, QLKH.

   

                                                                                                                Tạ Văn Bình

 • Các tin khác