Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Thông báo tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI   

  Số: 21 /TB-CĐYT-QLKH

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017
   
    

  THÔNG BÁO

  V/v tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH

  cấp cơ sở  năm học 2016 - 2017

   

  Kính gửi: - Các chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016 – 2017

   

  Căn cứ quy trình quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

  Căn cứ vào hợp đồng NCKH cấp cơ sở năm 2016 – 2017 đã ký giữa Nhà trường và các chủ nhiệm đề tài.

  Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm học 2016 - 2017 về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở, phòng Quản lý khoa học - Công nghệ thông tin - Thư viện & Hợp tác quốc tế đề nghị các chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu chuẩn bị một số nội dung và sản phẩm theo yêu cầu của Ban kiểm tra tiến độ đề tài NCKH cấp cơ sở học năm học 2016 - 2017 gồm:

  1. Báo cáo tiến độ nghiên cứu (hướng dẫn kèm theo).

              2. Kết quả đã đạt được của đề tài theo đúng đề cương đã được duyệt, bao gồm cả thực hiện kinh phí của đề tài, việc huy động sự tham gia nghiên cứu của các thành viên (trình chiếu trên slide).

               3. Nội dung chưa hoàn thành trình chiếu trên slide (nêu rõ lý do chưa hoàn thành).

  4. Các sản phẩm kèm theo: toàn bộ mẫu phiếu đã có đầy đủ số liệu và chữ ký, các kết quả phỏng vấn, khám và xét nghiệm kèm theo danh sách đối tượng nghiên cứu có xác nhận của các bên liên quan, các số liệu máy và kết quả xử lý số liệu (nếu có) để kiểm tra.

  5. Các đề xuất của chủ nhiệm đề tài (nếu có).

  Thời gian dự kiến tiến hành kiểm tra các đề tài: 27/2/2017 – 28/2/2017.

  Địa điểm kiểm tra: phòng hội thảo tầng 2.

  Đề nghị các chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu triển khai để thực hiện thông báo này.

   

   

                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:                                      

  - BGH: để báo cáo;                                                                                                   (Đã ký và đóng dấu)

  - Các CNĐT (để thực hiện);

  - Phòng QLKH (lưu).

                                                                                                                                   Phạm Văn Tân

 • Các tin khác