Trang chủ >> Văn bản - Biểu mẫu

Mẫu danh sách tổng kết điểm học phần của các khối lớp


 • TRƯỜNG CĐ Y TẾ HÀ NỘI
      PHÒNG TT-KT-KĐCL
             -----------


  MẪU DANH SÁCH TỔNG KẾT ĐIỂM HỌC PHẦN CỦA CÁC KHỐI LỚP
  (Dành cho giáo viên)

   
      1. Cao đẳng Điều dưỡng 6 - Xét nghiệm 5 - Hình ảnh 5 - Hộ sinh 1 - Dược 1
      2. Cao đẳng Điều dưỡng 7 - Xét nghiệm 6 - Hình ảnh 6 - Hộ sinh 2 - Dược 2

      3. Cao đẳng Điều dưỡng 8 - Xét nghiệm 7 - Hình ảnh 7 - Hộ sinh 3 - Dược 3
      4. Cao đẳng Điều dưỡng 9 - Xét nghiệm 8 - Hình ảnh 8 - Hộ sinh 4 - Dược 4
      5. Cao đẳng Điều dưỡng 10 - Xét nghiệm 9 - Hình ảnh 9 - Hộ sinh 5 - Dược 5  
     
  6. Cao đẳng Điều dưỡng 11 - Xét nghiệm 10 - Hình ảnh 10 - Hộ sinh 6
      7. Cao đẳng Dược 6
        
      14. Cao đẳng liên thông khoá 3
      15.
  Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học Điều dưỡng 5 - Xét nghiệm 1 - Hộ sinh 1 - Dược 1
     
  16. Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học Điều dưỡng 6 - Xét nghiệm 2 - Hộ sinh 2 - Dược 2
      17. Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học Điều dưỡng 7 - Xét nghiệm 3 - Hộ sinh 3 - Dược 3
      18. Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học Điều dưỡng 8 - Xét nghiệm 4 - Hộ sinh 4 - Dược 4
      21. Trung cấp Điều dưỡng 43 - Dược sỹ 10 - Hộ sinh 31 - PHR4
      22. Trung cấp Điều dưỡng 44 - Dược sỹ 11 - Hộ sinh 32 - PHR5

      23. Trung cấp Điều dưỡng 45 - Dược sỹ 12 - Hộ sinh 33 - PHR6
      24. Trung cấp Điều dưỡng 46 - Dược sỹ 13 - Hộ sinh 34
      25. Trung cấp Điều dưỡng 47 - Dược sỹ 14 - Hộ sinh 35
      26. Trung cấp Điều dưỡng 48 - Dược sỹ 15 - Hộ sinh 36
      27. Mẫu tổng kết thi lai (dành cho hệ Cao đẳng)
      28. Mẫu tổng kết thi lại (dành cho hệ Trung cấp)


     27. Biên bản xét tư các dự thi hết học phần
     28. Biên bản xử lý vi phạm quy chế


  STT ĐỐI TƯỢNG BẢNG ĐIỂM LÝ THUYẾT BẢNG ĐIỂM THỰC HÀNH, LÂM SÀNG
  1 Cao đẳng Điều dưỡng 12 (A1 đến A21) Tải về
  Tải về
  2 Cao đẳng Điều dưỡng 12 (A22 đến A41) Tải về
  Tải về
  3 Cao đẳng Dược 7 Tải về
  Tải về
  4 Cao đẳng Xét nghiệm 11 - Hình ảnh 11 - Hộ sinh 7
  Tải về
  Tải về
  5 Cao đẳng Điều dưỡng 13 Tải về Tải về
  6 Cao đẳng Dược 8 - Xét nghiệm 12 - Hình ảnh 12 - Hộ sinh 8 Tải về Tải về
  7 Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học Điều dưỡng 10 (từ 10A1 đến 10A22) Tải về Tải về
   8  Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học Điều dưỡng 10B, Dược6, HS6, XN6
   Tải về  Tải về
         
         


                                                                                                                                    PHÒNG KHẢO THÍ-KĐCL

  Một số hàm excel tiện ích
 • Các tin khác

 • Các biểu mẫu thanh toán giờ giảng (Cập nhật: 10/12/2014)
 • Biểu mẫu chấm công (Cập nhật: 04/05/2015)