Trang chủ >> Thông tin tuyển sinh

Kế hoạch thi tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2013

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
  Số:                /KH-CĐYT- TTr-KT&KĐCL
   
                   Hà Nội, ngày     tháng     năm 2013
   
   
  KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 

   CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013

   

      Căn cứ thông báo số 284/TB-BGDĐT ngày 08 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013;

      Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BGDĐT ngày 05/3/2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo; Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điểu của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2012/TT- BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Trường Cao Đẳng Y tế Hà Nội xây dựng kế hoạch tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2013 như sau:

  I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

  Tổng chỉ tiêu: 747, trong đó:

  + Điều dưỡng đa khoa :                                 447

  + Kỹ thuật xét nghiệm đa khoa:                      50

  + Kỹ thuật y học (chuyên ngành Hình ảnh):  50

  + Hộ sinh:                                                      100

  + Dược sỹ :                                                    100                                      

                  Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 9204

  II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

            Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

  III.KẾ HOẠCH TUYỂN SINH: Từ 8/03/2013 đến 10/09/2013

  1-Thông báo tuyển sinh và nhận hồ sơ:

  - Nhận hồ sơ tại trường: từ ngày 17/04/2013 đến 17h00 ngày 23/04/2013

  - Nhận hồ sơ từ các tỉnh chuyển về: 05/5/2013

  2. Thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc cho Hội đồng: 04/6/2013

  3. Phân công chuẩn bị phục vụ kỳ thi:

  - Phòng Thanh tra- Khảo thí và Kiểm định chất lượng:

  + Chịu trách nhiệm nhận hồ sơ tuyển sinh, phân loại hồ sơ, kiểm dò, lên kế hoạch điểm thi, phòng thi, gửi giấy báo dự thi cho thí sinh đồng thời chuẩn bị các văn bản phục vụ kỳ thi.

  + Lập dự trù và chuẩn bị vật tư trang thiết bị cho công tác tuyển sinh.

  + Tổ chức tập huấn tuyển sinh (tập huấn tuyển sinh cho sinh viên: 7h30 ngày 12 tháng 07 năm 2013; tập huấn tuyển sinh cho giảng viên: 7h30 ngày 13 tháng 07 năm 2013;

  + Thực hiện đúng phần mềm tuyển sinh của Bộ Giáo dục &Đào tạo quy định và các quy định về sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác tuyển sinh.

  - Phòng Đào tạo: Phối hợp với phòng Thanh tra – Khảo thí & Kiểm định chất lượng chuẩn bị các biên bản, tài liệu liên quan đến kỳ thi.

  - Phòng tổ chức hành chính: Phối hợp với phòng Quản lý học sinh-sinh viên chuẩn bị nhân lực phục vụ kỳ thi

  - Phòng Quản lý học sinh – sinh viên:

  + Xây dựng tiêu chuẩn để lựa chọn và cung cấp danh sách sinh viên tham gia kỳ thi tuyển sinh

  - Phòng Quản trị đời sống:
  + Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tuyển sinh
  + Liên hệ và hợp đồng thuê phòng thi.
  + Liên hệ và mời công an tham gia bảo vệ kỳ thi

  - Phòng Giáo tài, tổ In ấn: thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của phòng

  - Phòng Tài chính kế toán: Chuẩn bị kinh phí phục vụ kỳ thi.

  - Các khoa: Chuẩn bị nhân lực tham gia kỳ thi tuyển sinh theo yêu cầu của Hội đồng tuyển sinh.

  - Đoàn thanh niên CSHCM: tổ chức các đội thanh niên tình nguyện: hướng dẫn thí sinh đến dự thi các vấn đề liên quan đến đi lại, phòng trọ, thủ tục dự thi...

  4-Tổ chức thi:

  4.1. Địa điểm thi:

  - Điểm 1, 2: Trường Đại học Xây dựng – Địa chỉ: 55 Giải Phóng – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội;

  - Điểm 3: Trường Đại học Kinh tế Hà Nội – Địa chỉ: Số 207 đường Giải Phóng – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội;

  - Điểm 3: Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội – Địa chỉ: 175 Tây Sơn – Trưng Liệt – Đống Đa – Hà Nội;

  4.2. Môn thi - thời gian thi:       

  + Môn thi trắc nghiệm (Sinh, Hóa): 90 phút                                   

   + Môn thi tự luận: (Toán) 180 phút 
  Lịch thi cụ thể:
  Ngày
  Thứ
  Buổi
  Nội dung
  14/7/2013
  Chủ nhật
  Sáng
  từ 8 g 00

  Tập trung thí sinh dự thi: làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

  15/7/2013
  Thứ hai
  Sáng:
  6h00
  7g15
  Chiều:
  13h00
  14h15
   
  Cán bộ coi thi và thí sinh có mặt tại địa điểm thi
  Thi môn Toán: 180 phút
   
  Cán bộ coi thi và thí sinh có mặt tại địa điểm thi
  Thi môn Hóa : 90 phút
  16/7/2013
  Thứ ba
  Sáng:
  6h00
  7g15
   

  Cán bộ coi thi và thí sinh có mặt tại địa điểm thi

  Thi môn Sinh  : 90 phút


  5- Chấm thi tuyển sinh:

  - Hợp đồng với Trường đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội chấm thi theo quy chế.

  - Từ ngày 18/7/2013 đến 19/7/2013: Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký dồn túi và dọc phách bài thi

  - 20/7 đến 25/7/2013: Chấm thi.
  - 27/7/2013: xác định điểm chuẩn.
  6-Xét duyệt tuyển sinh:

  - 1/8 - 3/8/2013: Xét duyệt tuyển sinh theo điểm chuẩn đã được hội đồng tuyển sinh và Bộ Giáo dục - Đào tạo xét duyệt, thông báo kết quả thi cho thí sinh.

  - 5/08 - 20/08/2013: Nhận đơn xin phúc tra bài thi
  - 20/08 - 31/08/2013: Nhập học
  - Tháng 10/2013: Hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh

             Trên đây là kế hoạch tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2013. Trường Cao Đẳng Y tế Hà Nội thông báo để các đơn vị trong trường biết và thực hiện./.

                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị trong trường;

  - Lưu: Văn thư, TTr-KT&KĐCL.

                                                                                                                                                                       TS. Tạ Văn Bình

  Tải các Quyết định đính kèm tại đây